Moje ulubione baśnie

W Szkole Podstawowej w Koloni nastąpiło ogłoszenie wyników  konkursu plastycznego  ,,Moje ulubione baśnie”.  Konkurs dla uczniów  naszego powiatu, został ogłoszony w maju 2020 roku. Celem konkursu było: kształtowanie wśród dzieci postaw twórczych, rozwijanie umiejętności plastycznych, promowanie czytelnictwa, rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz  wdrażanie dzieci do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Na konkurs wpłynęło 45 prac plastycznych, wykonanych różnorodnymi technikami. Prace  wyróżniały się dogłębnym zrozumieniem tematu oraz wysokimi walorami artystycznymi. Komisja w składzie : p. H. Szostak, p. J. Lekner, J. Tusk oraz p. B. Merchel dyrektor szkoły - dokonały analizy merytorycznej i artystycznej prac konkursowych. Wyróżniono i nagrodzono 19 artystów. Zwycięzcom gratulujemy, życząc wielu sukcesów i zapraszamy za rok.

Opracowała: Joanna Lekner

 

Pamiętamy 2020

Można oczy zam­knąć na rzeczy­wis­tość, ale nie na wspomnienia.
Stanisław Jerzy Lec

 

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych  zuchy i harcerze sprzątali  groby i zapalili znicze na cmentarzu ewangelickim w Koloni, trzymali warty przy grobie zamordowanych podczas II Wojny Światowej na cmentarzu w Sianowie i przy Pomniku Poświęconym Mieszkańcom wsi Kolonia. Tegoroczne działania podjęli w ramach akcji „Pamiętamy 2020” realizowanej przez ZHP oraz  akcji „Szkoła pamięta…”. Patrole drużyny harcerskiej i gromady zuchowej poświęciły czas na pochylenie się nad historią, nad wspomnieniem osób i wydarzeń, o których nie wolno zapominać. Jednocześnie zaprezentowali postawę odpowiedzialności społecznej za naszą wspólną historię.

Dziękujemy za pomoc Pani Alicji Deyk, Pani Magdalenie Makurat, Pani Aleksandrze Krzyżykowskiej.

Harcerze uczestnicząc w akcji pozyskali środki na zakup wkładów, zniczy oraz narzędzi ogrodniczych z programu ROHiS.  

 

 

Akcję koordynowały i przeprowadziły:
dh Danuta Kobiela i dh Małgorzata Szadkowska

 

Zawieszenie zajęć

23 października 2020

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: MEN

Zmiany w funkcjonowaniu szkół

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z poważaniem

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

 

Załączniki:

 1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października br. - komunikat MEN
 2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)

 

Regulamin edukacji zdalnej w SP w Koloni

Regulamin edukacji zdalnej

w Szkole Podstawowej w Koloni

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów
  i Nauczycieli w Szkole Podstawowej w
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
  i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących
  do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 

 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania

 

 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
  1. posiadanie statusu ucznia Szkoły,
  2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,
  3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online,
  4. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.
  5. akceptacja niniejszego regulaminu.
  6. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.
  7. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia, konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła
   na nowe, znane tylko jemu.
 3. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:
  1. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
  2. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,
  3. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych
   niż ukończenie,
  4. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną
   do Dyrektora Szkoły.

 

 • Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online

 

 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem
  i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.
 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne,
  bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.
 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne
  do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

 

 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.
  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
  w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją
  do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości
  do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
  1. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,
  2. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,
  3. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.
  4. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,
  5. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,
  6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
  7. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
  8. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,
  9. Została włączona zapora systemowa,
  10. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
  11. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
  12. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.
  13. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie
   (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 6. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:
  1. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,
  2. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
  3. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
   i niezgodnych z prawem.

 

 1. Etykieta i zasady na lekcjach online

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
  To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności
  na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.
 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Kolonia, dnia 01.09..2020r.                                               Bożena Merchel - dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni

 

 

 

 

 

TOTUS TUUS - XX Dzień Papieski

 Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papieski. To święto, upamiętniające wielkiego rodaka- papieża Jana Pawła II, obchodzone jest w Polsce już od 20 lat. Tegorocznym mottem jest  hasło "Totus Tuus", hasło które młody ks. Karol Wojtyła  wybrał na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach.

             Obchodom w szkole towarzyszyła wystawa książek o  Świętym Janie Pawle II, nawiązująca do 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski, jak również do setnej rocznicy urodzin papieża Polaka, która przypada na rok szkolny 2019/2020. Uczniowie klas młodszych wykonali prace plastyczne oraz obejrzeli film animowany – Św. Jan Paweł II z serii „Aureola – od Stanisława do Karola”.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Jesteśmy już uczniami

21 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania dzieci klasy pierwszej i przyjęcia ich w poczet uczniów szkoły. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, których w tym roku nie mogło być z nami.  Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji obecni przedstawiciele SU oraz  Rady Pedagogicznej zgodnie stwierdzili, że dzieci zdały "egzamin pierwszoklasisty". Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonano piórem ze stalówką. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Koloni. Najmłodsi otrzymali kolorowe siedziska od rodziców, maskotki, dyplomy oraz znaczki odblaskowe i długopisy od SU. Uczniowie klasy II przygotowali laurki, natomiast klasa III obdarowała swoich młodszych kolegów "Jeżykami" w nawiązaniu do nazwy , którą przyjęli "Gang Jeżyków". Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się do sali, gdzie czekał na nich tort z jeżykiem i   poczęstunek. 

Dziękuję rodzicom za włączenie się w przygotowanie uroczystości.
Wychowawczyni.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Dzień Chłopaka

Jak co roku ostatniego dnia września w  klasie  III obchodziliśmy święto chłopaków. Od dziewczynek chłopcy otrzymali upominki- niespodzianki- fantazyjne skarpetki. Były też życzenia i “słodkości”. To był udany dzień.

                                                                                                    Opracowanie:
D.Kobiela

 

Dzień Nauczyciela w 2020

 Środa 14 października - Święto Edukacji Narodowej.
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam podziękować za to, że mając tak duży wpływ na nasze wychowanie staracie się byśmy wszyscy stawali się coraz lepsi!

Niech ten dzień będzie przepełniony uśmiechem. Dziękujemy.

 

 Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Warsztaty kulinarne “Kaszëbsczé jestkù”

W ramach lekcji języka kaszubskiego uczniowie klasy VI brali udział w warsztatach kulinarnych. Samodzielnie,według przepisów przygotowywali ciasto do naleśników i gofrów. Wykorzystali też dodatki. Nastepnie jedna grupa piekła naleśniki, a druga gofry. Na koniec wszyscy zadowoleni z udanych wypieków spożywali przygotowane dania.

                                                                                              Organizacja warsztatów i opracowanie:
D.Kobiela

 

Ciekawy wyjazd

Za nami pierwszy, długo oczekiwany wyjazd w ramach języka kaszubskiego.

W dniach 25- 27 września 2020 roku wybraliśmy sie do Wygonina do Zielonej szkoły. Miejsce, do którego przybyliśmy jest położone w przepięknym miejscu, wśród lasów. Tam czekały nas bardzo ciekawe zajęcia; budowa szałasów, strzelanie do tarczy, wampiry,… Bawiliśmy się świetnie w lesie i na hali oraz na placu zabaw. Najbardziej podobała się nam tyrolka. Jedzenie było smaczne, a instruktorzy wspaniali.Ostatniego dnia udaliśmy się do Wiela. Zwiedzaliśmy kalwarię wielewską oraz poznaliśmy życie Hieronima Derdowskiego oraz ks. Józefa Wryczy- wielkich działaczy kaszubskich.Trzy dniu szybko minęły. Żal było wyjeżdżać. Opiekę podczas wyjazdu sprawowały: p.Danuta Kobiela i 
p. Łucja Browarczyk.  Mamy nadzieję, że uda nam się wyjechać tam jeszcze raz.

                                                                                               Organizacja wyjazdu i opracowanie:
D.Kobiela

     
 
 
 

 

Teatr w nowej odsłonie

Uczniowie klas I-III naszej szkoły w dniach 23-26 września wzięli udział w niecodziennych wydarzeniu teatralnym on-line „Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza – FOTEL 2020”.  Uczniowie z podanych propozycji wybrali spektakle pt.: „Kto tam?”. „Krawiec Niteczka” i „Królowa Śniegu”. Po obejrzeniu przedstawień uczniowie prowadzili rozmowy dotyczące wrażeń ze spektaklu, uzupełniali karty pracy i wykonywali prace techniczne.

 Projekt dofinansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. 

Zajęcia z uczniami przeprowadziły: Katarzyna Okrój - Kleina, Danuta Kobiela i Małgorzata Szadkowska.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

1 Drużyna Harcerska im. Hieronima Derdowskiego najlepsza w konkursie wiedzy o Bitwie Warszawskiej 1920

Harcerze 1 DH  od lipca 2020 roku uczestniczą w projekcie  „Wdzięczni Bohaterom 1920” -"W obronie cywilizacji – znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i świata – kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia".
Jednym z zadań projektu był udział trzyosobowej drużyny w konkursie wiedzy dotyczącej walk na froncie wschodnim – do linii Wisły w latach 1918-1920.   I etap konkursu (część pisemna),  odbywał się on-line, miał na celu wyłonienie najlepszych drużyn.
Laureaci  I etapu 27 września przybyli do Domu Harcerza w Gdańsku. Tam przystąpili do kolejnych zmagań w II etapie (część ustna) konkursu wiedzy o Biwie  Warszawskiej w 1920r. Do w/w etapu zakwalifikowała się 3 – osobowa drużyna - reprezentująca  patrol 1DH im. H. Derdowskiego uczestniczący w projekcie .
Przed przystąpieniem do konkursowych zmagań  drużyny obejrzały  krótką prezentację z omówieniem bitwy  przygotowaną przez dh  A. Matyjaszczyka.  Następnie przystąpiły  do wykonywania zadań zespołowych i odpowiadały na wylosowane pytania. Wiedza naszego zespołu była na miarę I miejsca, które zajęliśmy. A nagrodą jest wyjazd do Warszawy. Hura!

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań projektu "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej.
Harcerzy przygotowywała dh pwd. D. Kobiela, wyjazd zorganizowała dh phm. M. Szadkowska.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

„Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”

 To hasło 27 akcji Sprzątania Świata 2020 r. W naszej szkole finał akcji odbył się 21 września. Mimo trudniejszych niż zazwyczaj warunków przeprowadzania akcji (w związku z COVID- 19) aktywnie pracowaliśmy. Każda z grup zbierała śmieci, w tym plastik, na którym w sposób szczególny skupiła się tegoroczna zbiórka, w wyznaczonych godzinach, na wcześniej wyznaczonym terenie. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci. Było ich mniej niż w latach ubiegłych. Jednak naszym zdaniem wciąż za dużo. W tym samym dniu 3 worki plastikowych nakrętek przekazaliśmy mamie niepełnosprawnej dziewczynki. W ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dbaj o nasze środowisko!

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

81 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w Kaliskach

15 września  gromada zuchowa i drużyna  harcerska reprezentowały naszą szkołę podczas Obchodów 81 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej  oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość  w Kaliskach. Harcerze z Panią dyrektor Bożeną Merchel  wzięli udział we mszy św.  w intencji ofiar II Wojny Światowej,  czynnie uczestniczyli w Apelu Poległych, obejrzeli  program artystyczno-patriotyczny w wykonaniu uczniów SP nr 1 w Kartuzach.  Po  uroczystości w kościele udali się na Kaliska, gdzie  delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych

Komendant Straży Miejskiej w Kartuzach Pan Krzysztof Pawłowski  spotkał się z uczniami klasy I. Podczas spotkania dzieciom zostały przybliżone zasady bezpieczeństwa na drodze.  Uczniowie uczyli się bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Na zakończenie otrzymali znaczki odblaskowe, które są niezbędnym elementem stroju pieszego i mogli obejrzeć samochód Straży Miejskiej. Serdecznie dziękujemy.

Uczniowie kl. I  

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Nowy rok szkolny 2020/2021

Dzisiaj, 1 września zaczęliśmy kolejny rok szkolny. Pierwszy dzień w szkole tradycyjnie rozpoczął się od uroczystego apelu, na którym, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego  Pani Dyrektor Bożena Merchel powitała uczniów i dzieci z przedszkola w  kolejnym roku nauki. Następnie, wychowawcy z wychowankami udali się do klas, aby przekazać im najważniejsze informacje  na temat organizacji pracy w szkole.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny  uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, a inauguracja roku szkolnego została rozciągnięta w czasie.

W tym dniu pamiętamy też o tych, którzy walczyli na frontach  II Światowej. Poległym oddajemy hołd.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Pamięci Danuty Siedzikówny

W piątek 28 sierpnia harcerze  1 DH im. H. Derdowskiego z Koloni uczestniczyli  uroczystościach  upamiętniających sanitariuszkę  szwadronu V Brygady Wileńskiej AK- Danutę  Siedzikównę "Inkę " . Podczas spotkania  historię życia Inki przedstawił dr hab. K. Polejowski oraz prof. P. Niwiński z Muzeum II Wojny Światowej. Na uroczystości obecni byli  m.in.: posłanka Magdalena Socha, Piotr Karczewski - doradca prezydenta RP, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, policji, Straży Pożarnej, Związku Piłsudczyków RP, Muzeum II Wojny Światowej.Podczas uroczystości, w 40 rocznicę powstania Związku Zawodowego Solidarność,  historię Związku przypomniał   Andrzej Borzestowski.

Harcerze reprezentowali także Szkołę Podstawowa w Koloni.

Wyjazd zorganizowały:
Danuta Kobiela
Małgorzata Szadkowska

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

DRODZY  UCZNIOWIE I RODZICE

Widzimy się 1 września 2020 r.

na Inauguracji Roku Szkolnego

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KOLONI

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO 

2020 / 2021

 • 9:00 inauguracja dla uczniów klas I – III

na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami klas.

 • 10:30 inauguracja dla uczniów klas IV – VIII

na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami klas.

 • 12:00 inauguracja dla dzieci przedszkolnych

 ( PP i O ) na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami klas.

NA TERENIE SZKOŁY ZALECA SIĘ ZAKRYWANIE NOSA I UST (MASECZKI) ORAZ DEZYNFEKCJĘ RĄK.

 ( ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ, GIS)

Dyrektor szkoły

Mgr Bożena Merchel