Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Koloni 2018/2019

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej

w KOLONI

2018/2019

 

W trosce o wszechstronny rozwój osobowy  ucznia, który jest najbardziej ogólnym celem procesu wychowania, w trosce o to, by dziecko znajdowało w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym, rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie, by zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej pierwszego i drugiego etapu, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu, ustanawia się niniejszy program wychowawczy szkoły.

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

 

 • 1

         Ilekroć w niniejszym programie wychowawczym jest mowa o:       

 • szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Koloni,

 

 • rodzicach – należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, jak również prawnie ustanowionych opiekunów dzieci realizujących obowiązek w Szkole Podstawowej w Koloni,

 

 • nauczycielu- należy przez to rozumieć pracownika dydaktycznego związanego stosunkiem pracy ze Szkołą Podstawowa w Koloni,

 

 • dziecku bądź uczniu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku obowiązku szkolnego realizujące ten obowiązek w Szkole Podstawowej w Koloni,

 

 • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Koloni,

 

 • Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Koloni,

 

 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kartuzy.

 

 

 

 • 2

Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice.

 • 3

Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że kierunki działań wychowawczych Szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców, a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.

 • 4

Uznaje się, że zarówno rodzice jak i szkoła w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka.

 • 5

Program wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 • 6

Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji.

Nauczyciele Szkoły zatem:

 • wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego,
 • obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia,
 • stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, unikając jednakże atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny.

 

 • 7

Uznaje się, że w pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosują przekazywanie wiedzy, kształtowanie  umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku dziecka aktywności, umożliwią poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane postępy mogą mieć różne indywidualne tempo.

 

Rozdział II

Wartości wychowawcze.

 • 8
 • Uznaje się, że rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania w dzieciach pożądanych cech osobowych, które w sposób trwały powinny być osiągnięte na końcu każdego z etapów edukacyjnych.
 • Ustala się następujący rejestr cech pożądanych:
 • samodzielność i zaradność
 • odpowiedzialność i obowiązkowość
 • prawość i prawdomówność
 • takt i poszanowanie innych
 • krytycyzm wobec siebie i innych,
 • Rejestr cech pożądanych może być powiększony.
 • Nabywanie cech pożądanych jest procesem odbywającym się w trakcie wszelkich działań dydaktycznych Szkoły, działań wychowawczych rodziców i Szkoły, a także całokształcie działalności społecznej rodziców, nauczycieli
  i uczniów.

 

 • 9

W trakcie procesu nabywania cech pożądanych, o których mowa w § 8 ust 4, dokonuje się okresowej oceny postępów dziecka w tym zakresie w związku z ustaleniem ocen śródrocznych i rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych, a w szczególności oceny z zachowania.

 

 

 • 10
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie ma wymiar poszerzony
  o spotkania z uczestnikami walk o wolność, organizowanie Dnia Niepodległości /11.XI./, opiekę nad miejscami pamięci narodowej, organizowaniem uroczystości o wydźwięku patriotycznym oraz wymianę doświadczeń z innymi placówkami oświatowymi.
 • Wychowanie w duchu umiłowania Ziemi Kaszubskiej poprzez kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych zawartych programie edukacji regionalnej.

 

 • 11
 • W programie wychowawczym szkoły istotną wartością wychowawczą realizowaną w wymiarze poszerzonym jest również edukacja ekologiczna ze względu na położenie szkoły w regionie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wychowanie ekologiczne jest realizowane we współpracy
  z pracownikami miejscowych leśnictw.

 

 

 • 12
 • W programie wychowawczym szkoły jest realizowana edukacja prozdrowotna, wynikająca z zadań szkół promujących zdrowie.
 • Wychowanie prozdrowotne jest realizowane przy współpracy miejscowej służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach i innymi instytucjami.

 

Rozdział III

Szczegółowe zadania szkoły
jako środowiska wychowawczego w pierwszym etapie edukacyjnym

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja

1. Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i nauka działania
w grupie:

•         poczucie przynależności do danej klasy,

•         wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,

•         współtworzenie i respektowanie norm grupowych,

•        współodpowiedzialność za działania grupy.

•       wybór samorządu klasowego,

•       zabawy integrujące zespół klasowy,

•      organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie klas pierwszych, klasowe ognisko, zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Choinka Noworoczna, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny)
i uroczystości klasowych oraz wycieczek turystyczno — krajoznawczych po najbliższej okolicy.

wrzesień,

cały rok

Wychowawcy

Klas I-III

Obserwacja, techniki socjometrycze.

2. Poznawanie
i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym
i rodzinnym:

•       okazywanie w słowach, działaniach szacunku wobec dorosłych,rówieśników i młodszych,

•       nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,

•       poznanie symboli narodowych i nabycie umiejętności zachowania się wobec nich

•       znajomość i stosowanie obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

•      przestrzeganie Regulaminu Szkoły odnośnie  stroju i  schludnego wyglądu

•       podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowę nauczającą,

•       prezentacja symboli narodowych i godnego zachowania się wobec nich; nauka Hymnu Państwowego, postawy i szacunku wobec Flagi i Godła Państwowego,

 

 

 

 

 

 

•       zapoznanie uczniów i rodziców
z Regulaminem Szkoły
i konsekwencjami nieprzestrzegania jego wytycznych,

•       przybliżanie dzieciom tematyki związanej z korzystaniem z telefonów komórkowych poprzez zajęcia plastyczne, techniczne.

 

cały rok

 

 

 

listopad,

maj

 

 

 

 

 

 

 

IX -X

Wychowawcy klas I-III, katecheta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

Obserwacja, rozmowa z wychowankami; wyniki konkursu;

 

 

 

Obserwacja uczniów podczas uroczystości szkolnych.

 

 

Analiza dokumentów

 

3. Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych:

•       znajomość i rozumienie pojęć stosowane do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,

•       świadomość własnych praw, instancji, do których można zwrócić się o pomoc,

•       dostrzeganie różnic między ludźmi i ich akceptowanie,

•       rozróżnianie dobra i zła
w systemach dziennych
i odpowiednie reagowanie,

•      umiejętność domawiania
w dopuszczalnych społecznie formach.

•       Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statusem Szkoly, Regulaminem ucznia, Regulaminem oceniania i klasyfikowania, Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  i innymi,

•       Podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,

•       Ćwiczenia asertywności.

 

wrzesień,

październik

 

 

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Wychowawcy

Klas I-III,

katecheta

Funkcjonowanie systemu kar
i nagród
w szkole.

Obserwacja, przegląd twórczości plastycznej;

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Szczegółowe zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego w drugim etapie edukacyjnym

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Ewaluacja

1. Rozwijanie samorządnej działalności uczniów:

•       zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,

•       rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy
i szkoły,

•       ustalenie obowiązków uczniów,
 w tym związanych ze sposobem korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz z noszeniem odpowidniego stroju, a także sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania,

•       przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw,

•      stosowanie zasad szkolnej demokracji.

•       wybór samorządu klasowego i szkolnego,

•       opracowanie planu SU

•       współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

•       realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

•       konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole.

 

 

 

 

Wrzesień, październik

 

 

 

Wrzesień, październik

 

 

Cały rok

 

 

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas    IV – VIII, opiekunowie SU.

Analiza zapisów w klasowych zeszytach obserwacji,

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami
i dorosłymi:

•       poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania,

•       opanowanie umiejętności jasnego
i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi,

•       opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów,

•      opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

•       ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, parafraza,

•       trening asertywności na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

•       realizacja treści ścieżek edukacyjnych: edukacja czytelnicza i medialna, wychowanie do życia
w rodzinie,

•      ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych.

Cały rok

Wychowawcy klas

IV – VIII, nauczyciel polonista, historyk

Stworzenie tematyki godzin wychowa-wczych na dany rok

3. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi:

•       nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,

•       nabycie świadomości własnych wad i zalet,

•       akceptacja siebie,

•       dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,

•      wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu.

•       podkreślanie mocnych i słabych stron przez nauczyciela wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

•       stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mających na celu „poznanie” samego siebie,

•       trening asertywności,

•       realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej,

•       uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy problemu masmediów.

 

Cały rok

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas

IV – VIII, nauczyciel biblioteki, wychowawcy świetlicy

Analiza tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, zapis w dziennikach lekcyjnych i dzienniku zajęć świetlicowych.

4. Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków:

•       zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągnięcia,

•       ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,

•      nabycie umiejętności dokonania samokontroli i samooceny.

•       podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, godzinach świetlicowych,

•      organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych zawodów, np. z policjantem, leśnikiem, urzędnikiem,higienistką itp.

Według planów wychowawców klasowych i wychowawców świetlicy

Wychowawcy klas IV – VIII, wychowawcy świetlicy, wicedyrektor szkoły.

j.w.

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.

•       udział w  konkursach i akcjach ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”,

•       organizowanie Szkolnego Konkursu Ekologicznego,

•       organizowanie Dnia Sportu,

•       organizowanie wycieczek krajoznawczych,

•      spotkanie z pielęgniarką  (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny osobistej)

Wrzesień,

 

Cały rok

Październik

Kwiecień

 

Maj

Cały rok

 

 

Wychowawcy  klas

IV – VIII, nauczyciel przyrody, nauczyciele wychowania fizycznego

Wyniki konkursów,

Zapisy w dzienniku

 

6. Kultywowanie tradycji i kultury kaszubskiej:

•       dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi,

•       poznanie elementów historii i kultury najbliższego środowiska,

•       budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu i jego współczesnym życiem,

 

•       realizacja treści ścieżki Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

•       udział w konkursach o tematyce regionalnej,

•      przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych.

Cały rok

 

Według harmonogramu organizatorów

Grudzień

Cały rok

Nauczyciel historii i nauczyciele regionaliści, nauczyciele realizujący treści edukacji regionalnej, katecheta

Wytwory sztuki ludowej, ekspozycje,

Regulaminy i wyniki konkursów

 

Inscenizacje

 

 

7. Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka:

•       przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w życiu każdego człowieka – funkcje rodziny,

•       wspieranie rodziców w procesie wychowania,

•       poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców,

•       uświadomienie konieczności dostosowania swoich potrzeb z możliwościami rodziców,

•      omówienie wpływu atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka.

•       Poruszanie tematyki godzin wychowawczych,

•       Realizacja treści ścieżki wychowanie do życia w rodzinie,

•       Pogadanka, rozmowa nauczająca na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody,

•      Wykonanie drzewa genealogicznego.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Analiza tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy, wytwory uczniów.

8. Współdziałanie z rodzicami
w procesie wychowania.

•       Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,

•       Działalność Rady Rodziców,

•       Spotkania z rodzicami,

•       Wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna,

•      Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych, np. spotkanie wigilijne, andrzejkowe.

Cały rok

Kalendarz imprez i uroczystości oraz według harmonogramu spotkań z rodzicami.

Dyrekcja, wychowawcy klas, Rada Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego

w przypadku pojawiania się zagrożeń

o szczególnym natężeniu

 

 

 • 13

 

 • W przypadku pojawienia się szkole zagrożeń o znacznym zasięgu i znacznym natężeniu cech patologicznych na system działań wychowawczych, o których mowa w rozdziale III i IV mogą nakładać się krótkookresowe bądź średniookresowe programy wychowawcze konstruowane w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu.
 • Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 może wystąpić każdy nauczyciel Szkoły, Dyrektor i Rada Rodziców.
 • Program, o którym w ust. 1 opracowuje specjalna komisja Rady Pedagogicznej powołana przez Dyrektora.
 • W pracach komisji mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz. Ich udział zapewni Dyrektor szkoły na wniosek komisji.
 • Opracowany program wdraża się uchwałą Rady Pedagogicznej.
 • Ewaluacji wdrożonego programu dokonuje Rada Pedagogiczna z udziałem Rady Rodziców.
 • W przypadku braku założonych efektów program może być powtórzony po dokonaniu modyfikacji.

 

 • 14
 • W przypadku kumulowania się negatywnych cech osobowych może być opracowany program oddziaływań wychowawczych indywidualnie dla określonego ucznia.
 • Z wnioskiem o opracowanie indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych występuje wychowawca oddziału.
 • Indywidualny program oddziaływań wychowawczych opracowuje wychowawca przy udziale rady klasowej.
 • W indywidualnym programie oddziaływań wychowawczych powinno uwzględnić się opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 • Ewaluacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych dokonuje Dyrektor Szkoły .
 • W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji.
 • Jeżeli oczekiwanych efektów nie przyniesie powtórzony indywidualny program oddziaływań wychowawczych Dyrektor Szkoły we współpracy z organem prowadzącym podejmie odpowiednie działania zmierzające do zbadania sytuacji dziecka przez odpowiedni organ.

 

 

Rozdział VI

Motywowanie w systemie oddziaływań
wychowawczych szkoły

 

 • 15
 • Zasady ustalania oceny zachowania określają „Zasady oceniania”.
 • Na zakończenie roku szkolnego uczeń może być nagradzany za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • zaangażowanie w działalność na rzecz Szkoły i innych,
 • osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły.
 • Nagrodami, o których mowa w pkt. 2 są:
 • pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
 • pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
 • list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
 • dyplom uznania od Dyrektora,
 • nagroda rzeczowa.
 • Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić przyznaniu nagrody w innej formie, np. wycieczki.
 • Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

Rozdział VII

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki

 

 • 16

 

 • Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
 • Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
 • Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 • Uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
 • Włączanie rodziców do realizacji zadań profilaktyki.
 • Udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń.
 • Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom.

 

 • 17

 

 • Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
 1. Umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi uczniami i dorosłymi.
 2. Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (radzenie sobie w sytuacjach trudnych).
 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 4. Integracja działań profilaktycznych prowadzonych przez różnych wykonawców naszym środowisku.

 

 • Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju (chronienie przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia), w tym szczególnie:
 1. Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami, uczniami – nauczycielem, nauczycielem – rodzicami, rodzicami – dzieckiem.
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny.
 3. Ukazanie zgubnej roli używek, agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych.
 4. Uczenie dzieci zachowań i kontaktów z innymi pozbawionych agresji, przemocy, wolnych od używek, dopalaczy i innych uzależnień np. zdobyczy cywilizacji.
 5. Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 6. Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazanie pożądanych wzorców zachowań).
 7. Budowanie porozumienia (szkoła – dom – środowisko), wspólnej aktywności i partnerstwa w wychowaniu uczniów.
 8. Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz możliwościach uzyskania pomocy.
 9. Pomoc rodzicom w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wychowawczych.
 10. Organizacja czasu wolnego uczniów.
 11. Promocja szkoły.

 

 

Rozdział VIII

Zadania profilaktyczne nauczycieli

 

 • 18

 

Do zadań profilaktycznych nauczycieli należy:

 • Zwracanie - podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, szatnia itp.
 • Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji czy niszczenia mienia.
 • Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.
 • Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

Rozdział IX

Zadania profilaktyczne wychowawców klas

 

 • 19

 

Do zadań profilaktycznych wychowawców klas należy:

 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych- uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły.
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.).
 • Współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne.
 • Wprowadzenie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych.
 • Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce.
 • Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.
 • Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

Rozdział X

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

 

 • 20

 

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, i pielęgniarki.
 • Propagowanie umiejętności wychowawczych wśród rodziców.
 • Prowadzenie zajęć relaksacyjnych, treningi interpersonalne.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

 

Rozdział XI

Zadania profilaktyczne rodziców

 

 • 21

 

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców:

 • Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 • W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem.
 • Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 • Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

 

 

Rozdział XII

System nagród i kar w zakresie wypełniania obowiązków

 

 • Uczeń otrzymuje nagrody za:

 

 • bardzo dobre wyniki w nauce,
 • wzorowe i bardzo dobre zachowanie ,
 • osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
 • pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 • 100 % frekwencję,
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

 

 • Rodzaje nagród:
 • pochwała wychowawcy na forum klasy i szkoły,
 • pochwała wychowawcy wobec rodziców,
 • pochwała Dyrektora na forum szkoły,
 • okolicznościowe dyplomy,
 • nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia,
 • listy pochwalne wychowawcy lub dyrektora dla rodziców,
 • umieszczenie nazwisk laureatów i osób wyróżnionych na stronie internetowej szkoły,
 • znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych odnotowuje    się na świadectwie szkolnym;

 

 • Uczeń otrzymuje karę za:

 

- akty agresji słownej - w zależności od stopnia użytego wulgaryzmu – nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag;

 

- akty agresji fizycznej – w zależności od stopnia wyrządzonej krzywdy - nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w dzienniku uwag; nagana Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności uczniowskiej; zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; powiadomienie policji;

 

- nieodpowiednie zachowanie się na lekcji – wpis uwagi do zeszytu obserwacji, nagana wychowawcy, nagana Dyrektora Szkoły, powiadomienie rodziców;

 

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przerw –uwaga w zeszycie wychowawcy, wyznaczenie dodatkowego obowiązku, w porozumieniu z rodzicami, dla uczniów stwarzających zagrożenie dla innych podczas przerw;

 

- akty wandalizmu, niszczenie mienia szkoły – wykonanie dodatkowej pracy na rzecz szkoły, poniesienie kosztów finansowych przez rodziców, na podstawie sporządzonego protokołu strat (protokół spisuje wychowawca i przedstawia Dyrektorowi Szkoły);

 

- niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela, niewłaściwa postawa ucznia   wobec nauczycieli i pracowników szkoły – nagana wychowawcy, Dyrektora Szkoły; rozmowa z rodzicami uczeń otrzymuje uwagę do zeszytu obserwacji   i obniżenie oceny o jeden stopień z zachowania;

 

- naruszenie zasad korzystania z telefonów komórkowych – odebranie aparatu i przekazanie go rodzicom

 • Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo w terminie 7 dni od daty powiadomienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od wymierzonej kary – wniosek powinien określać ich oczekiwania, tj. złagodzenie bądź anulowanie zastosowanej kary oraz wskazywać okoliczności uzasadniające odwołanie. Decyzje ostateczna w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Koloni
zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2018 r.

 

Prawa ucznia

JAKIE MASZ I MAMY PRAWA ?

Dorośli mają swoje prawa. Czy dzieci też je mają?
Tak. Każde dziecko na świecie ma swoje prawa.
Ty też je masz.


MASZ PRAWO DO IMIENIA,
czyli masz swoje imię i nazwisko. Jeśli chcesz, możesz mieć również przezwiska, na przykład Bunia czy też Kęciołek.

MASZ PRAWO DO SZUFLADY,
czyli możesz mieć  swoje   tajemnice  i  marzenia, przechowywać w pudełkach skarby – szklane  kulki,   kawałki   sznurka
i  kamyki.  Jeśli  tego  nie  chcesz, nikt nie może czytać twoich listów i pamiętników.

MASZ PRAWO DO MIKROFONU,
czyli możesz mieć własne  zdanie  i  wypowiadać  je. Powinieneś   być   pytany  o   to,   co myślisz   o  danej  sprawie,  co  nie oznacza, że to ty masz zawsze rację.

MASZ PRAWO DO PODUSZKI,
czyli możesz leżeć w łóżku, huśtać się na huśtawce, przyglądać się biedronce na łące, słuchać muzyki i biegać po podwórku. Musisz jednak uważać, aby nie stać się leniuchem.

MASZ PRAWO DO PLASTERKA,
czyli   jeśli   się skaleczysz,   twoja   rana  powinna zostać opatrzona. Powinieneś  być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym,  a   kiedy  zachorujesz – otoczony opieką lekarską.

MASZ PRAWO DO KROMKI CHLEBA,
czyli powinieneś   jeść i pić to, co zawiera wszystkie potrzebne składniki, abyś był zdrowy. Musisz jednak pamiętać, aby nie jeść ani za mało, ani za dużo i że łakocie mogą szkodzić.

MASZ PRAWO DO OŁÓWKA,
czyli możesz słuchać, czytać,   pisać,   liczyć,    rysować,  malować,    grać,   lepić,    rzeźbić,    konstruować i śpiewać.

MASZ PRAWO DO PIASKOWNICY,
czyli możesz bawić się, budować zamki na piasku, grać w piłkę, szyć sukienki dla lalek, rysować patykiem dziwolągi na
piasku, chodzić na wystawy, koncerty, spektakle teatralne.

MASZ PRAWO DO STOKROTKI,

czyli do życia bez przemocy. To  znaczy,  że  nikt  (ani inne  dziecko,  ani  też  dorosły)  nie może  cię   bić,  poniżać  i  obrażać.
Nie może ci dokuczać i wyśmiewać się z ciebie.