KARTA ZAPISU DZIECKA do klasy pierwszej

 

KARTA ZAPISU DZIECKA

 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Koloni

na rok szkolny 2024/2025

 

proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Koloni w roku szkolnym 2024/2025

I. Dane osobowe dziecka

 

Imię …………………………………...............................................................................................

 

Nazwisko ……………………………………….…………………………………………………………

 

Data urodzenia ……………………………………………………………………..…………………....

 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….......................

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zameldowania dziecka

 

…………………………………………………………………………………..…………………………........

 

.............................................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)

 

………………………………………………………..................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

II. Dane rodziców ( prawnych opiekunów )

 

Dane matki (prawnej opiekunki ) dziecka

 

Imię

……………………………........................…………………………..........................................................

Nazwisko …………………………….........................………………...........................…………………………….…

 

Adres zameldowania / zamieszkania*

 

…………………………...……………............................................................…………………..............

 

Telefon kontaktowy ……………………………………..…………………………….................................

 

e-mail

 

…………………………………………………………………………..………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Dane ojca (prawnego opiekuna ) dziecka

 

Imię ………………………………………………………..................................................................................

Nazwisko ……………………………………..................................................………………………………………..

 

Adres zameldowania / zamieszkania* …………………………........................…………………………………..................................................

 

Telefon kontaktowy ………………………………..................................................................................

 

e- mail

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczam, że przedstawione dane są prawdziwe, co potwierdzam podpisem:

 

 

 

Kolonia, dnia ……………………. …………………………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

………………………………….

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

…………………………………….

(Adres zamieszkania)

 

……………………………………

(Telefon)

 

 

OŚWIADCZENIE – uczestniczenie w lekcjach religii*

 

Wyrażam życzenie, aby syn/córka ……………………………………………………………...

(imię i nazwisko)

ur. dnia……………………….. w ……………………. uczęszczał/a na lekcję religii do czasu ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kolonia, dnia ..................... ………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie sposobu i organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.ZGODA NA OBJĘCIE UCZNIA

POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

 

*są to wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, np. spotkania ze specjalistami, pracownikami Straży Pożarnej, Policji, zajęcia wyrównawcze, rozwijające, warsztaty itp.

 

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Koloni

 

 

Kolonia, dnia ..................... ……………………………….. czytelny podpis rodzica/ opiekuna


 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych dziecka

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową w Koloni zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s 1.

 

Kolonia, dnia ..................... ……………………………….. czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocyjne w mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej w Koloni oraz innych mediach elektronicznych i prasie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Kolonia, dnia…………………………… ……………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna


Rozpoczynamy rekrutację do grup przedszkolnych i klasy I

Rozpoczynamy rekrutację do grup przedszkolnych i klasy I

Szkoły Podstawowej w Koloni na rok szkolny 2024/2025.

 

Postępowanie rekrutacyjne do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018 – 2021. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

Poniżej podajemy ważne informacje dla rodziców.

 

Informacja dotycząca kontynuacji edukacji przedszkolnej (grupa punkt przedszkolny oraz oddział przedszkolny „Zerówka”) - dotyczy dzieci, które kontynuują w roku szkolnym 2023/2024 edukację przedszkolną w naszej szkole. Rodzice tych dzieci zobowiązani są złożyć w terminie od 21 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w sekretariacie szkoły „Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.


„Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej” składają:


1. Rodzice, których dzieci kontynuują edukację przedszkolną w tej samej grupie – punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym „Zerówce”.
2. Rodzice, których dzieci przechodzą z grupy punktu przedszkolnego do oddziału przedszkolnego „Zerówki”.
Deklarację można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej szkoły – www.spkolonia.pl.


Rekrutacja dzieci nowo przyjętych


Rekrutacja dzieci, które nie uczęszczają do naszych oddziałów edukacji przedszkolnej rozpocznie się od dnia 1 marca 2024 r. i potrwa do 29 marca 2024 r. 

Wniosek oraz załączniki do wniosku można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej szkoły – www.spkolonia.pl.

 

 

Do klasy I przyjmowane są:

1. Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. 

2. Dla dzieci, które mieszkają poza obwodem szkoły, rodzice składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami w terminie od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.


Wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły oraz ze strony internetowej szkoły – www.spkolonia.pl.

 

W terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r. rodzic kandydata zobowiązany jest do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ”zerówki”/ punktu przedszkolnego

…………………………………………………………………………..……

(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/ opiekuna kandydata)…………………………………..…………………………………………

(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji)

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Koloni

Kolonia 101, 83-328 Sianowo

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ”zerówki”/ punktu przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy na rok szkolny 2024/2025

 

 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1:

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

 

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imiona i nazwiska rodziców kandydata

matki

 

ojca

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

MATKI kandydata2

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

ulica

 

numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres miejsca zamieszkania

OJCA kandydata

kod pocztowy

 

miejscowość

 

ulica

 

numer domu /numer mieszkania

 

7.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata

- o ile je posiadają

matki

telefon do kontaktu

 

adres poczty elektronicznej

 

ojca

telefon do kontaktu

 

adres poczty elektronicznej

 

 

 1. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

 2. Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

 

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących

wychowanie przedszkolne

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

1. Pierwszy wybór

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres przedszkola)

2. Drugi wybór

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres przedszkola)

3. Trzeci wybór

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres przedszkola)

 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie

 

*)Jeżeli chcesz aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz tak i dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. Jeżeli nie spełniasz danego kryterium, pozostaw pole puste.

Objaśnienia do tabeli na następnej stronie:

Poz. 1 – jeżeli tak, należy wypełnić oświadczenie, zatytułowane „Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do oddziału przedszkolnego”

Poz. 2 – jeżeli tak, należy przedstawić – orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej lub orzeczenie z PFRON (oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Poz. 3 – jeżeli tak, należy przedstawić orzeczenie z PFRON - rodzica (oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Poz. 4 – jeżeli tak, należy przedstawić orzeczenia z PFRON - obojga rodziców (oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Poz. 5 – jeżeli tak, należy przedstawić orzeczenie z PFRON rodzeństwa (oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność

Poz. 6 – jeżeli tak, należy wypełnić oświadczenie zatytułowane: „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka” oraz dołączyć dokumenty potwierdzające (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu)

Poz. 7 – jeżeli tak, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

 

L.p.

 

1

Kryterium

 

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

3

Zgłoszenie kryterium do oceny Tak*

4

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

Niepełnosprawność KANDYDATA

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 z póź. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 z póź. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 z póź. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.).

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 z póź. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 z póź. zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie:

……………………………………

 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu

z organem prowadzącym

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, zaznacz TAK i dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium

 

OBJAŚNIENIA do tabeli na następnej stronie:

poz. 2zaznaczyć TAK jeżeli dziecko jest urodzone w roku 2018

poz. 3. - jeżeli TAK, oznacza to, że droga kandydata do szkoły jest krótsza niż 3 km. Należy wypełnić oświadczenie

poz. 4 – jeżeli TAK, należy wypełnić oświadczenie zatytułowane ”Oświadczenie rodzica/ów o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego/ szkoły podstawowej”

 

L.p.

Kryterium

Tak

Nie

1.

Oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej), prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

 

 

2.

Kandydat w roku rekrutacji podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

   

3.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego nie przekracza 3 km (oświadczenie).

   

4.

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/oddziale przedszkolnym lub w szkole (kryterium tego nie można zaznaczyć jeżeli rodzeństwo kandydata kończy etap przedszkolny/etap szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczało do tej placówki) (oświadczenie)

   

 

 

1. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie

……………………………………

 

2. Dodatkowe informacje o dziecku

 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: Oświadczenia wnioskodawcy:

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

 

 

Kolonia, dnia ……………..................... ….……………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych dziecka

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Szkołę Podstawowa w Koloni zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

 

 

Kolonia, dnia …………….................... ………………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

 

INFORMUJEMY, ŻE:

 1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa w Koloni, Kolonia 101, 83-328 Sianowo. Nr kontaktowy 58 685 57 27

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Marszałkowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

 2. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 5. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 6. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

 7. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.

 9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi1.

 10. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………… ……………..…………………………………………

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU/PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

*) Proszę wypełnić jedynie te oświadczenia, które stanowią załącznik do wniosku

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata:

Adres zamieszkania:

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO ODDZIAŁU/PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

Oświadczam, że kandydat

…………………………..……………………………………………………………………..……………..

(imię i nazwisko dziecka,)

 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej* w której łączna liczba dzieci wynosi …………..

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Kolonia, dnia …………………….. …………………………………… podpis rodzica/ prawnego opiekuna

 

*Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

  

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko:

 

…………………………..……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, PESEL)

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka.

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Kolonia, dnia …………………. ………………………………….

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

  

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że droga kandydata …………………………..…………………………………

(imię i nazwisko dziecka,)

z domu do oddziału/punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Koloni nie przekracza 3 km. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Kolonia, dnia ………………………… ………………………………… podpis rodzica/ prawnego opiekuna

  

OŚWIADCZENIE O AKTUALNYM UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO ODDZIAŁU/PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Oświadczam, że kandydat do oddziału/punktu przedszkolnego posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Koloni, które w roku szkolnym 2023/2024 nadal będzie uczniem tej placówki.

 

 

………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i klasa rodzeństwa kandydata)

………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i klasa rodzeństwa kandydata)

………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i klasa rodzeństwa kandydata)

………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i klasa rodzeństwa kandydata)

………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i klasa rodzeństwa kandydata) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Kolonia, dnia……………..………….. …………………………… podpis rodzica/ prawnego opiekuna

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

 

………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

…………………………………….

(Adres zamieszkania)

 

……………………………………

(Telefon)

 

Zgoda na przetwarzanie danych dziecka

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową w Koloni zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s 1.

 

Kolonia, dnia ..................... ………………………………. czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocyjne w mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej w Koloni oraz innych mediach elektronicznych i prasie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Kolonia, dnia ...................... ……………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

OŚWIADCZENIE - kontrola higienistki szkolnej

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na kontrolę czystości skóry głowy przez higienistkę

szkolną u mojego syna/córki ……………………………………………………….

(imię i nazwisko)

ur. dn. ………………… uczęszczającego do oddziału/punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Koloni.

 

Kolonia, dnia …...................... …….………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna*niepotrzebne skreślić

ZGODA NA OBJĘCIE DZIECKA

POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

*są to wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, np. spotkania ze specjalistami, pracownikami Straży Pożarnej, Policji, zajęcia wyrównawcze, rozwijające, warsztaty itp.

Wyrażam zgodę na objęcie mojego dziecka

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Kolonia, dnia ...................... ……………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE* - uczestniczenie w lekcjach religii

dziecka oddziału przedszkolnego „zerówki”

 

Wyrażam życzenie, aby syn/córka ……………………………………………………………...

(imię i nazwisko)

ur. ……………………….. w ……………………. uczęszczał/a na lekcję religii do czasu ukończenia nauki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Koloni.

 Kolonia, dnia ……….................... ……………………………

czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie sposobu i organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

…………………………………………………….. Kolonia, dnia ……………………….

Imię i nazwisko dziecka – kandydata

 

……………………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

 

……………………………………………………..

Adres zamieszkania

 

 

 

Potwierdzenie woli

zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Koloni

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

 

ur. dnia …………………………… ……………………………..………….

Numer PESEL dziecka

 

 

do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Koloni, do którego zostało zakwalifikowane w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

 

 

 

 

……………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do punktu przedszkolnego

…………………………………………………….. Kolonia, dnia ……………………….

Imię i nazwisko dziecka – kandydata

 

……………………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

 

……………………………………………………..

Adres zamieszkania

 

 

 

Potwierdzenie woli

zapisu dziecka do punktu przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Koloni

 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ……………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

 

ur. dnia …………………………… ……………………………..………….

Numer PESEL dziecka

 

 

do punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Koloni, do którego zostało zakwalifikowane w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

 

 

 

 

……………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna