"Szkoła daje więcej ..."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W Szkole Podstawowej w Koloni  realizowany jest projekt „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy  Kartuzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany przez Gminę Kartuzy w następujących działaniach :

-zajęcia  pozalekcyjne z języka angielskiego

- zajęcia  pozalekcyjne z języka niemieckiego

- zajęcia  pozalekcyjne z matematyki z nauką  gry w szachy

- zajęcia  pozalekcyjne z logopedią

- zajęcia  pozalekcyjne z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia  pozalekcyjne z techniki szybkiego czytania

- zajęcia pozalekcyjne sportowe rozwijające  zainteresowania i pasje

-zajęcia z doradztwa zawodowego

Projekt ukierunkowany jest na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Okres realizacji : 01.02.2014  - 31.10.2015

Projekt skierowany  jest do :

- 12 szkół podstawowych

- 2 439 beneficjentów – uczniowie klas  I  - VI szkół podstawowych.

Celem głównym projektu „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy” jest poprawa efektywności  i zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy.

Celem szczegółowym projektu jest :

- wzrost wiedzy w zakresie umiejętności matematycznych, językowych i pozostałych rozwijających u uczniów biorących udział w projekcie

- zmniejszenie deficytów poprzez organizację zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej i doradztwa zawodowego

- zwiększenie poziomu umiejętności ogólnorozwojowych uczniów poprzez udział w zajęciach z technik szybkiego uczenia się

Projekt obejmuje wsparcie skierowane do uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym : uczniów zdolnych lecz z uwagi na ograniczenia finansowe i bariery geograficzne nie mogących rozwijać swoich zainteresowań oraz uczniów, u których narastają braki wiedzy, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zajęć i chcących podnosić wiedzę i umiejętności poprzez :

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – gra w szachy

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego, niemieckiego i sportowe

- zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów wymagających wsparcia

- zajęcia z technik szybkiego czytania i uczenia się

- edukacyjne zajęcia wyjazdowe dla uczniów

W naszej szkole od maja 2014 r.  realizowane są już zajęcia pozalekcyjne z techniki szybkiego czytania , zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem .Utworzono dwie grupy po 10 osób z klas V i VI, pozostali chętni   uczniowie znajdują się na liście rezerwowej.