Regulamin edukacji zdalnej w SP w Koloni

Regulamin edukacji zdalnej

w Szkole Podstawowej w Koloni

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej w Koloni
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 

 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania

 

 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
 3. posiadanie statusu ucznia Szkoły,
 4. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,
 5. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online,
 6. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.
 7. akceptacja niniejszego regulaminu.
 8. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.
 9. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia, konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.
 10. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:
 11. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
 12. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,
 13. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych niż ukończenie,
 14. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną do Dyrektora Szkoły.

 

 • Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online

 

 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.
 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.
 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

 

 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.
  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
  w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
 6. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,
 7. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,
 8. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.
 9. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,
 10. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,
 11. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia
  na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi.
 12. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
 13. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
 14. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,
 15. Została włączona zapora systemowa,
 16. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
 17. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
 18. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.
 19. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 20. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:
 21. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,
 22. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
 23. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
  i niezgodnych z prawem.

 

 1. Etykieta i zasady na lekcjach online

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
  To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności
  na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.
 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Kolonia, dnia 16.03.2020r.                                                         Bożena Merchel - dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni

 

 

 

 

 

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Koloni Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Koloni Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 1. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 

 1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców i uczniów o wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę programową.

2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć ucznia w pracy zdalnej, tzn. na podstawie wykonanych m.in.: kart pracy, ćwiczeń, prac, projektów, zadań, testów, prezentacji, referatów i innych wytworów pracy ucznia.


3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia, skanu, linku, pliku tekstowego przesłanego na nośnik (adres e-mail, e-dziennik, komunikator społecznościowy itp.) wskazany przez nauczyciela w określonym terminie.

 

4. Zadania będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela jako obowiązkowe uczeń powinien wykonać.

 

5.Uczeń chętny do wykonania dodatkowej pracy na wyższą ocenę umawia się z nauczycielem przedmiotu.


6.Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

 

7. Nauczyciel informuje rodziców i uczniów o postępach w nauce, redagując informację zwrotną i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez e-mail, dziennik elektroniczny lub komunikatory społeczne.


8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub komunikatory społeczne.

 

 

 

 1. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

1.Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.


2. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej.


3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu oraz poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.


4. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany kładąc nacisk na samodzielne wykonania pracy przez ucznia.


5. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania. Jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy, uczeń ma możliwość poprawienia otrzymanej oceny w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.

 

6. W zadaniach na ocenę nauczyciel korzysta zawsze ze skali ocen od 1-6 lub oceny opisowej, przy jednoczesnym promowaniu zaangażowania ucznia w samodzielną pracę oraz terminowość wykonania pracy w domu. Obowiązuje dotychczasowa skala procentowa ujęta w Statucie.

 

7. Ocenę niedostateczną, za prace podsumowane oceną, wystawia się jedynie uczniowi, który przez dłuższy czas nie oddaje prac (po uprzednim przypomnieniu, wyznaczeniu drugiego terminu oraz zasięgnięciu poprzez e-dziennik informacji od rodzica, dlaczego uczeń nie wywiązuje się ze swojego obowiązku). Jeśli przesłanką są trudności techniczne związane np. ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (lub inne zasadne okoliczności), odchodzi się od oceny i uprzedza rodzica o konieczności ponownego sprawdzenia wiedzy ucznia w zakresie wyznaczonego materiału. Po czym uczeń ma przesłaną kolejną pracę terminową, a o ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel. Nie wystawia się oceny niedostatecznej uczniowi, który oddał pracę, ale nie spełnił wymagań podstawowych na pozytywną ocenę. Wówczas kieruje się do ucznia informację zwrotną (bez wystawienia oceny).

 

8. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki jak: systematyczność i zaangażowanie ucznia, co w dużej mierze wpływa na wystawioną przez nauczyciela ocenę.

 

9. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel systematycznie ocenia uczniów, wystawiając minimum jedną ocenę w każdym miesiącu nauki.

 

10. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.

 

11. O zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

 

12. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:
– ocenę śródroczną,
– oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć,
– oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 25.03.2020r. do czasu jego zakończenia,
– oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia tego okresu).

 

13. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zachowania bierze się pod uwagę:
– ocenę śródroczną ,
– postawę ucznia wg kryteriów zawartych w statucie,

- stosunek do obowiązków szkolnych w czasie nauczania zdalnego,
– ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz samooceny ucznia.

 

14. Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Statut Szkoły Podstawowej w Koloni.

 

 

 

 1. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

1. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zajęciami rewalidacyjnymi.

 

2. Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć w okresie zdalnego nauczania.

 

3. Nauczyciele przedmiotów dostosowują programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej.


4. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.


5. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.

 

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej

Bożena Merchel

Dyrektor szkoły

Kolonia dnia 23,04 2020r.