Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), uczęszczającego do Punktu  Przedszkolnego  / Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Koloni

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela (opiekuna grupy przedszkolnej) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu/szkole, w szczególności w razie wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych.

 

……………………………………………………                   ……………………………

(miejscowość, data)                                                         (podpis rodzica/opiekuna)

 

 

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN

RADY  RODZICÓW

PRZY   SZKOLE  PODSTAWOWEJ

W  KOLONI

I. Podstawa prawna.

 

§ 1

1      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koloni działa na podstawie art.53 i 54 Ustawy

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców.

 

 

§ 2

 

1      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

 

2      Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 

3      Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów

i  zadań szkoły,

 

b. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad

użytkowania tych funduszy,

 

c      zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 

l znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

 

l uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego

postępów lub trudności,

 

l znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 

l uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 

l wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

 

 

d. określenie struktur działalności ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 

III . Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

 

 

§ 3

1  Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu

rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na

zebraniu.

2  Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę

Oddziałową.

3  Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej

decydują  rodzice danego oddziału.

4  Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału.

Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

5  Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu

jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące

do Rady Oddziałowej.

6  Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców

uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału)

i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

7  Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie

wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie

lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

8  Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału

w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela

oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.

9  Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w wyborach do Rad

Oddziałowych, wyłania się kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku,

gdy dwie osoby mają równą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.

10 Kandydaci wyłonieni na podstawie ust.8 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze

Posiedzenie Komisji rewizyjnej powinno odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od

terminu wyborów.

11 Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i

zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze

posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu

wyborów.

 

12 W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz,

skarbnik.

Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

 

13 Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób.

Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

14 Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród

swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób

współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów)- dla wykonania określonych zadań.

 

15 Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

 

16  Rada Rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swoją działalność w ścisłym

porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

 

 

§ 4

1      Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok .

 

 

§ 5

 

1      Członkowie klasowych Rad Rodziców (i jednocześnie Rady Szkoły) z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad – zostają zastąpieni przez członków klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

2      W wypadku rezygnacji bądź odwołania członka ze składu Rady Rodziców przed upływem kadencji, rada klasowa rodziców wybiera nowego swojego przedstawiciela. Wybrany przez radę klasową przedstawiciel wchodzi automatycznie w skład Rady Rodziców szkoły.

 

 

 

IV . Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 6

1      Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 

2      Listę uczestników posiedzenia danego organy oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

 

3      Uchwały są protokołowane. Za protokółowanie odpowiada sekretarz prezydium rady.

 

 

 

V. Zakres kompetencji organów Rady Rodziców.

§ 7

Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania:

 

1      przygotowuje do rozpatrzenia przez ogólne zebranie rodziców projekty planu pracy oraz projekt preliminowania Rady Rodziców,

 

2      zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zebranie Rady Rodziców oraz ogólne zebranie rodziców, ustalając termin i porządek zebrania,

 

3      podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców,

 

4      podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

 

5      współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, prezentowania opinii rodziców.

 

 

§ 8

1      Przewodniczący Rady Rodziców organizuje i kieruje pracą prezydium Rady Rodziców oraz reprezentuje Radę Rodziców w organach szkoły, we wszystkich kontraktach na zewnątrz szkoły.

 

2      Dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy siebie i wiceprzewodniczącego

 

3      Zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców.

 

4      Przekazuje opinie i postulaty Rady Rodziców, ocenę pracy szkoły dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.

 

5      Czuwa nad realizacją zadań zawartych w planie działalności Rady Rodziców.

 

6      Składa sprawozdania z działalności Rady (na I zebraniu ogólnym roku).

 

 

§ 9

Zadaniem skarbnika jest:

1      opracowanie projektu planu finansowego na dany rok szkolny,

 

2      prowadzenie księgowości związanej z działalnością finansową Rady,

 

3      czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem gotówki Rady zgodnie z postanowieniami regulaminu,

 

4      składanie sprawozdań z działalności finansowej Rady za ubiegły rok szkolny

( na I zebraniu ogólnym nowego roku szkolnego).

 

 

 

§ 10

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady, a przede wszystkim:

 

1      opracowanie harmonogramu zebrań i prac Rady,

 

2      organizacyjne przygotowanie zebrań,

 

3      prowadzenie korespondencji i protokołów Rady Rodziców.

 

 

§ 11

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

 

1      składanie sprawozdań – oceny pracy Rady za ubiegły rok szkolny ( na I zebraniu

ogólnym nowego roku).

 

 

VI .Wybory do organów Rady Rodziców.

§ 12

 

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

1. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

a)W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

b) W wyborach, o których mowa w pkt. a) jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

c) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców do 30 września w każdym roku

szkolnym.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa i opracowany na jej podstawie regulamin. Rada

Rodziców  uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły.

3. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców

współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami

oświatowymi, gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami

- może występować do organu prowadzącego  szkołę, organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi

wszystkich spraw szkoły

4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z

dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania oraz sposób ich

rozliczania określa regulamin

5. Do uprawnień  i obowiązków Rady Rodziców należy :

a) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły

b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy

c) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym

działającym w szkole

d) występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i

przedmiotów nadobowiązkowych

e) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu

zawodowego

f) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

g) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną:

- program wychowawczy szkoły,

- program profilaktyki,

h) Rada Rodziców opiniuje:

-  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w

art. 34 ust. 2 USO

- projekt planu finansowego, który jest składany przez dyrektora szkoły,

- szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

 

 

 

VII .Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 13

1      Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 

2      Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

 

§ 14

1      Prezydium Rady Rodziców obraduje bynajmniej 2 razy w roku szkolnym. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.

 

2      Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza rady.

§ 15

1      Zebrania Rady Rodziców mogą odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 

§ 16

1      Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.

 

2      Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są przedstawiane  plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców.

 

§ 17

1      Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

§ 18

1      Zebrania rodziców poszczególnych klas mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, „trójek klasowych” lub wychowawcy klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

 

VIII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 19

1      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 

a. dobrowolnych składek rodziców (wysokość ustala zebranie ogólne),

 

b. z wpłat organizacji, instytucji, zakładów, osób fizycznych, do których zwróci się prezydium rady,

 

c      z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

 

d     dotacji z rad sołeckich obwodu Szkoły Podstawowej w Koloni,

 

e. z innych źródeł.

 

§ 20

1      Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

 

2      Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko.

Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Zwolnienie z wnoszenia składki wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.

 

§ 21

1      Fundusze Rady Rodziców prezydium może wydatkować na:

 

a. dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek, biwaków,

 

b. dofinansowanie konkursów, imprez o charakterze ogólnoszkolnym (Dzień Dziecka i Sportu,

Choinka Noworoczna itp.), szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych,

 

c      sfinansowanie części kosztów kół zainteresowań (zakup materiałów, narzędzi),

 

d     zakup książek, kaset, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, sportowego,

 

e. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania,

odzieży, podręczników,

 

f. nagrody dla wyróżniających się uczniów,

 

g. inne doraźne potrzeby szkoły ( wymiana okien, wymiana drzwi, inne wyposażenie, sprzęt, środki czystości, itp.),

 

h. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady

Rodziców.

 

§ 22

1      Wszelkie zakupy z funduszy Rady Rodziców związane z wyposażeniem i sprzętem stają się własnością szkoły.

 

§ 23

1      Gospodarka Finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Prezydium Rady Rodziców planie finansowym.

 

2      Prezydium w razie potrzeby może dokonywać odstępstw od zatwierdzonego planu finansowego (zgodnie z regulaminem).

 

§ 24

1      Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej.

 

 

§ 25

1      Zasady wynagradzania i jego wysokość dla osoby prowadzącej sprawy finansowe Rady Rodziców ustala Prezydium Rady Rodziców.

 

 

 

IX . Postanowienia końcowe.

§ 26

1      Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na koncie bankowym.

 

§ 27

1      Rada Rodziców upoważnia przewodniczącego oraz skarbnika Rady Rodziców do dysponowania rachunkiem bankowym.

§ 28

 

1. Dopuszcza się dokonywania zmian w regulaminie Rady Rodziców.

 

§ 29

1      Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koloni, 83 – 328 Sianowo.

 

§ 30

1      Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia i został przyjęty na zebraniu Rady Rodziców i zebraniu ogólnym rodziców w dniu 08 października 2007 roku .

 

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły                              Podpis przewodniczącego Rady Rodziców

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Przy Szkole Podstawowej w Koloni

§  1.

 

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami jako integralną część Statutu Szkoły podstawowej w Koloni.

 

§ 2.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada – w formie uchwał – zatwierdza i opiniuje oraz wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – jako jej członkowie.

 

§  3.

 

W zebraniach rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego:

- lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka;

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz organizacji związkowych działających na terenie szkoły;

- przedstawiciele rady rodziców:

- pracownicy administracji i obsługi szkoły.

 

§  4.

 

Do podstawowych zadań rady należy:

1)      planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

2)      okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowanie i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;

3)      Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechna Deklaracją Praw Człowieka;

4)      Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;

5)      Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów;

 

§  5.

 

Rada na posiedzeniu plenarnym zatwierdza:

1)      wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

2)      roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

3)      roczny program wychowawczy i profilaktyki szkoły;

4)      szkolny zestaw programów nauczania;

5)      wnioski zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę;

6)      propozycję prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy własne i indywidualny tok nauki uczniów;

7)      wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły sprawie przyznawania nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do przeniesienia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty;

8)      szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym;

9)      tematykę Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli

10)  program i warunki prowadzenia, na wniosek rodziców, przedmiotów nadobowiązkowych, program i plan nauczania;

 

§  6.

 

Na posiedzeniu plenarnym rada opiniuje:

1)      tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły;

3)      plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach budżetowych;

4)      wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania;

5)      propozycje przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6)      kandydatów do powierzania im funkcji dyrektora w szkole.

 

§  7.

 

Rada ma prawo:

1)      występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela;

2)      eliminowania z programów nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym;

3)      przygotowania projektu statutu szkoły;

4)      wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

§  8.

 

Rada po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania oraz tryb odwoławczy.

 

§  9.

 

Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór oraz warunki jej uzyskania.

 

§  10.

 

Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą nie promowania uczniów                  ( nieukończenia szkoły przez ucznia), jeżeli po przeprowadzeniu powtórnego egzaminu sprawdzającego powołana przez organ bezpośrednio nadzorujący szkołę komisja ustaliła ocenę wyższą niż niedostateczny.

 

§  11.

 

Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę po otrzymaniu uchwały w sprawie votum nieufności wobec dyrektora wraz z jej pismem uzasadniającym, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wyniki przedstawia radzie pedagogicznej na zebraniu plenarnym.

 

§  12.

 

Dyrektor jako przewodniczący rady ma prawo do:

 1. wstrzymania wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa
 2. niezwłocznego zawiadomienia organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawiającego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwały
 3. wydania zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę uchwał

 

§ 13.

 

Przewodniczącym Rady jest z urzędu dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do:

1)      realizacji uchwał rady, jeśli są one zgodne z prawem;

2)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;

3)      oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzenia go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

4)      opracowywać projekty tematyki zebrań rady pedagogicznej na dany rok szkolny, uwzględniając propozycje członków rady

5)      dbania o autorytet rady pedagogicznej na dany rok szkolny, ochrony praw i godności nauczycieli;

6)      zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji;

7)      analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

8)      Przedstawiać radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowania o działalności szkoły.

 

§ 14.

 

Członek rady pedagogicznej ma prawo przede wszystkim do:

 

 1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
 2. przedstawiania swojego stanowiska na zebraniach w sprawie zarządzania wewnętrznego dyrektora szkoły, które jego zdaniem jest niezgodne z przepisami i uchwałami rady pedagogicznej
 3. zgłaszania ewentualnych poprawek przewodniczącemu w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, po zapoznaniu się z jego treścią.

 

§ 15

 

Członek rady jest zobowiązany do:

1)      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

2)      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

3)      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu;

4)      wykonywać uchwały rady zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami ( uchwały obowiązują wszystkich członków)

5)      realizowania uchwały rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;

6)      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

7)      przestrzegania tajemnicy obrad rady.

8)      Składać przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych mu zadań

9)      Doskonalić własne umiejętności zawodowe

 

§ 16.

Organizacja pracy rady:

1)      rada pedagogiczna obraduje na zebraniach zwyczajnych przewidzianych w planie pracy.

2)      Zwyczajne zebrania rady pedagogicznej odbywają się:

a)      przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym

b)      po zakończeniu półrocznej pracy w związku z klasyfikacją uczniów

c)      co najmniej dwa razy w ciągu roku dla celów samokształcenia i doskonalenia zawodowego

d)     po zakończeniu pierwszego semestru oraz roku szkolnego dla podsumowania półrocznej i całorocznej pracy oraz opracowania programu działania w następnym roku szkolnym.

3). Nadzwyczajne zebrania organizowane są w przypadkach gdy zachodzi potrzeba uzyskania opinii lub podjęcia uchwały rady pedagogicznej

4) Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

 

§ 17.

 

1)      Posiedzenia organizowane mogą być z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3  członków rady pedagogicznej.

2)      Dyrektor szkoły na tydzień przed ustalonym terminem podaje członkom Rady Pedagogicznej godzinę rozpoczęcia posiedzenia w formie pisemnej wpisanej w księdze zarządzeń i przepływu informacji, która dostępna jest w pokoju nauczycielskim.

3)      W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie o terminie posiedzenia rady pedagogicznej może być skrócone, przy czym dyrektor szkoły odpowiada za powiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie zebrania;

 

 

§ 18.

 

Zasady i tryb podejmowania uchwał:

1.      Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniu plenarnym zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2.      Uchwały rady są prawomocne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej ½ jej członków.

3.      Głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub utajnionym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.

4.      Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych.

 

§ 19.

 

Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej:

1)      rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli;

2)      praca zespołu komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady;

3)      komisja, zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez radę.

 

§ 20.

 

Nieobecność na posiedzeniu rady:

1)      członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu rady jej przewodniczącemu.

 

§ 21.

 

Dokumentacja pracy rady pedagogicznej:

1)      z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady, protokołów komisji, ręcznie lub elektronicznie.

2)      Funkcje protokolanta rady pełni jeden z jej członków, wybrany na posiedzeniu rady na  czas roku szkolnego. W przypadku nieobecności danej osoby posiedzenie protokołuje wskazana przez przewodniczącego rady osoba.

3)      Protokół zebrania rady wraz z lista obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad, protokolant i nauczyciele obecni na posiedzeniu oraz po zapoznaniu się z protokołem nieobecni nauczyciele.

4)      Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią ( co potwierdzają podpisem ) i zgłoszenia poprawek przewodniczącemu obrad.

5)      Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek, które wpisuje do księgi w formie aneksu.

6)      Podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów.

7)      Zasznurowaną, ponumerowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą: „ księga zawiera ….. stron i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia……… do dnia ……….. „:

8)      Księga protokołów jest udostępniana na terenie szkoły jej nauczycielom, przedstawicielom organu nadzorującego szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną                               Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

Kolonia,dn.13.09.2010 r.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

w  Szkole Podstawowej w Koloni

 

 

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

POZIOMY HIERARCHIZACJI WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH

 

 

 

 

Podstawa programowa

Program nauczania

Wymagania programowe jednolite

wykraczające

 

wykraczające

P – podstawowe

PP – ponadpodstawowe

wykraczające

K

konieczne

P

podstawowe

R

rozszerzające

D

dopełniające

wykraczające


 

 

 

 

Poziom

osiągnięć

Skala

cyfrowa:    1                 2                  3                        4                     5                         6

słowna:

niewystarczająco    słabo               przeciętnie                  poprawnie             znakomicie                   wspaniale

Osiągnięcia ucznia zostały wyróżnione jako wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.

Wymagania podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności przystępne (łatwe w uczeniu się), praktyczne, potrzebne w życiu, niezbędne w dalszej edukacji, zadania i czynności proste. Natomiast wymagania ponadpodstawowe obejmują wiadomości i umiejętności trudne w opanowaniu, teoretyczne (intelektualne), przydatne w życiu, pogłębiające dziedzinę kształcenia, zadania złożone i bardziej twórcze.

 

 • 1 (niewystarczająco) – uczeń nie spełnia wymagań koniecznych, nie opanował wiadomości i umiejętności umożliwiających dalszą naukę.
 • 2 (słabo) – uczeń spełnia wymagania podstawowe w 50 % (konieczne).
 • 3 (przeciętnie) – uczeń spełnia wymagania podstawowe przynajmniej w 75% (podstawowe).
 • 4 (poprawnie) – uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe w 50% (rozszerzające).
 • 5 (znakomicie) – uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe przynajmniej w 75% (dopełniające).
 • 6 (wspaniale) – wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza wymagania ponadpodstawowe.

Hierarchiczny układ wymagań oznacza, że spełnienie wymagań wyższego poziomu oznacza jednocześnie, że uczeń opanował także niższe wymagania, czyli: poziomy zadowalająco i znakomicie oznaczają, że poza opanowaniem odpowiedniej części wymagań ponadpodstawowych (odpowiednio 50% i 75 %) uczeń opanował podstawowe wymagania programu.

Normy te nie są „sztywne” i nauczyciel może je zmieniać stosownie do potrzeb.

 

FORMY OCENIANIA, POZIOMY OSIĄGNIĘĆ I WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z WSO.

 

 1. Ocenianie bieżące – podczas zajęć uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął oraz wskazówki co poprawić, udoskonalić, nad czym jeszcze popracować.

 

 1. Klasyfikacyjna ocena śródroczna – jest oceną opisową wyrażoną symbolami jak w ocenianiu bieżącym i uzupełniona zdaniami, które odzwierciedlają poziom osiągnięć ucznia zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi dla odpowiedniej klasy. Zostaje odnotowana w karcie osiągnięć ucznia. Określa zachowanie według kryteriów ujętych w Sygnalizatorze zachowań oraz osiągnięcia w obrębie kształconych umiejętności. Ma charakter diagnostyczno – informacyjny i motywujący.

 

 1. Klasyfikacyjna ocena roczna – jest oceną opisową wyrażoną zdaniami, które odzwierciedlają zachowanie oraz poziom osiągniętych umiejętności w obrębie poszczególnych dziedzin edukacji. Dotyczy ona przede wszystkim zasadniczych narzędzi uczenia się (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie, rachowanie, rozwiązywanie problemów), treści z zakresu wiedzy o świecie stanowiących podstawę do dalszej nauki, etycznych zachowań w życiu społecznym.

OCENIANIE BIEŻĄCE I ŚRÓDROCZNE

 

Symbol

Poziom osiągnięć

Kryteria

6

Wspaniale

Wymagania wykraczające (W) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych w praktyce.

5

Znakomicie

Wymagania dopełniające (D) – uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.

4

Poprawnie

Wymagania rozszerzające (R) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.

3

Przeciętnie

Wymagania podstawowe (P) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach

2

Słabo

Wymagania konieczne (K) – uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie przy pomocy nauczyciela prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

1

Niewystarczająco

Nie zostały spełnione kryteria wymagań koniecznych (K) niezbędnych do uczenia się i opanowania podstawowych umiejętności. Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki. Uczniowi stworzono szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

 

 1. Podstawą kryteriów ocen ucznia są wymagania edukacyjne.
 2. Ocena bieżąca jest wyrażana symbolem cyfrowym, który oznacza odpowiedni poziom osiągnięć oraz przyjętymi przez nauczyciela symbolami, które uczeń otrzymuje podczas zajęć. Mają one swoje odzwierciedlenie w zeszytach, kartach pracy oraz ćwiczeniach.
 3. Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć. Nauczyciel bierze pod uwagę wiedzę, umiejętności, wysiłek i zaangażowanie ucznia, oceniając zróżnicowane formy jego aktywności.
 4. Rodzice informowani są o postępach dziecka w nauce w postaci:
  1. rozmowy indywidualnej,
  2. rozmowy grupowej podczas zebrań z rodzicami,
  3. wpisu do dziennika
  4. ocena śródroczna uczniów z poszczególnych edukacji
  5. ocena opisowa końcoworoczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

 

 

Dziedzina edukacji

Zakres umiejętności

Poziom osiągnięć

Kryteria

Uczeń:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka

6

Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych; aktywnie uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem codziennym i literaturą; spójnie i komunikatywnie formułuje wypowiedzi; w czytelny sposób wyraża emocje; prezentuje bogaty zasób słownictwa.

5

Obdarza uwagą innych; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia; w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy; samodzielnie wypowiada się na podany temat, właściwie dostosowując słownictwo i zachowując poprawność gramatyczną i stylistyczną.

4

Słucha wypowiedzi innych i chce zrozumieć, co przekazują; uczestniczy w rozmowach, używając zdań i korzystając ze zgromadzonego słownictwa; stara się zachować poprawność gramatyczną i stylistyczną.

3

Nieuważnie słucha wypowiedzi innych; czasem włącza się do rozmowy na tematy dotyczące życia codziennego; wypowiada się na dany temat, czasami w formie nieuporządkowanej.

2

Ma trudności ze skupieniem uwagi podczas wypowiedzi innych; wymaga zachęty do udziału w rozmowach; na stawiane pytania odpowiada najczęściej jednym wyrazem; ma ubogi zasób słownictwa; popełnia błędy językowe.

1

Ma rozproszoną uwagę; niechętnie uczestniczy w rozmowach lub nie udziela odpowiedzi na zadane pytania; posiada bardzo ubogie słownictwo.

Umiejętność czytania i pisania

6

Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście nowo poznane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem; samodzielnie wyszukuje zdania w tekście, poprawnie odtwarza kształty wszystkich liter; pisze uważnie i starannie proste, krótkie zdania; posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii; z pamięci pisze proste zdania; stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu; odpowiada na pytania dotyczące treści słuchanych tekstów; prezentuje wysoki poziom zainteresowań czytelniczych.

5

Rozumie sens kodowania i dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy; zna wszystkie litery alfabetu; czyta ze zrozumieniem, poprawnie, płynnie wyuczone lub przygotowane wcześniej proste, krótkie teksty; przestrzega zasad kaligrafii; pisze poprawnie z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania; posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; słucha w skupieniu czytanych utworów; interesuje się książką i czytaniem; chętnie czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

4

Zna wszystkie litery alfabetu; czyta poprawnie, mało płynnie i rozumie proste, krótkie teksty; odtwarza kształt wszystkich liter; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma; przepisuje proste, krótkie zdania; popełnia nieliczne błędy podczas pisania z pamięci; wyodrębnia zdania w krótkim tekście, wyrazy w zdaniu, dzieli wyrazy na sylaby, wskazuje liczbę głosek i liter w wyrazie; czyta fragmenty lektur wskazane przez nauczyciela.

3

Czyta poprawnie wyrazy i zdania, stosując metodę mieszaną, na ogół rozumie sens prostych tekstów; stara się poprawnie odtwarzać kształt liter, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach; samodzielnie układa z liter alfabetu wyrazy i pisze je; przy układaniu zdań z rozsypanki wyrazowej korzysta z pomocy nauczyciela; popełnia błędy przy przepisywaniu i pisaniu z pamięci; wymaga zachęty i pomocy przy czytaniu lektur.

2

Dokonuje samodzielnie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej krótkich wyrazów (głoskuje); czyta poprawnie proste, krótkie wyrazy; myli litery, błędnie odtwarza kształt wielu z nich; nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazie; przepisuje teksty, odwzorowując litera po literze; pisząc z pamięci popełnia wiele błędów; niechętnie sięga po książki; czyta fragmenty lektur z pomocą dorosłego.

1

Popełnia błędy w czytaniu głoskami; ma trudności w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów; popełnia liczne błędy przy odwzorowywaniu litera po literze; nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, nieprawidłowo rozmieszcza litery w liniaturze; nie potrafi pisać z pamięci; nie przejawia zainteresowania książkami, unika sytuacji wymagających czytania.

 

Umiejętność wypowiadania się w małych formach teatralnych

6

Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zabawach teatralnych; wykazuje zdolności aktorskie; łatwo uczy się na pamięć różnych tekstów; interpretuje wygłaszane teksty z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa i pauz, uzasadnia zastosowanie rekwizytu.

5

Aktywnie bierze udział w zabawach teatralnych; wykazuje twórcze podejście w interpretacji mimiczno-ruchowej zachowania bohatera utworu; recytuje wiersze z pamięci z odpowiednią intonacją; rozumie umowne znaczenie rekwizytu.

4

Uczestniczy w zabawie teatralnej; ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego; umie posługiwać się rekwizytami; poprawnie odtwarza teksty z pamięci.

3

Uczestniczy w zabawie teatralnej według konkretnych wskazówek nauczyciela; interpretuje treść utworu literackiego przez naśladowanie innych; wygłaszając wiersze z pamięci popełnia nieliczne pomyłki.

2

Wymaga zachęty do udziału w zabawach o charakterze teatralnym; wygłasza krótkie wiersze z pamięci przy pomocy nauczyciela.

1

Nie podejmuje prób interpretacji mimiczno-ruchowej utworu literackiego; ma trudności z zapamiętaniem treści krótkiego wierszyka.

EDUKACJA MUZYCZNA

Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki

6

Wykazuje ponadprzeciętne umiejętności muzyczne – rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; wyraża swe doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchów i słów; rozpoznaje i odczytuje znaki muzyczne; gra na instrumentach muzycznych; uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach aktywności muzycznej.

5

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; odtwarza rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; świadomie i aktywnie słucha muzyki; kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w czasie śpiewania hymnu; wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

4

Powtarza proste melodie; realizuje proste tematy rytmiczne; wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc; potrafi zachować się kulturalnie na koncercie oraz przyjąć właściwą postawę podczas śpiewania hymnu państwowego.

3

Wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne; zna teksty piosenek i melodię po długotrwałym powtarzaniu; dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce przy wsparciu nauczyciela; stara się zachować kulturalnie podczas koncertu.

2

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenek; słabo reaguje na zmianę tempa i dynamiki; niechętnie uczestniczy w koncertach i innych prezentacjach muzycznych.

1

Nie opanowuje treści i melodii piosenek; słabo radzi sobie z wyklaskiwaniem i wystukiwaniem podanego rytmu; niechętnie uczestniczy w zabawach muzycznych; rozprasza się podczas słuchania muzyki.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuki; wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych; przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu

6

Potrafi odróżnić techniki malarskie od graficznych; prace charakteryzuje nowatorskie rozwiązanie zagadnień; dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy; wykazuje uzdolnienia plastyczne, które pogłębia na zajęciach pozalekcyjnych i odnosi sukcesy w konkursach plastycznych; bezpiecznie korzysta z narzędzi multimedialnych w swojej działalności twórczej.

5

Rozpoznaje architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę i wypowiada się na ich temat; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w technikach płaskich i przestrzennych; przedstawia sceny i sytuacje, oddając nastrój; w miarę możliwości korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej.

4

Nazywa dziedziny sztuk plastycznych na podstawie danego wytworu; wypowiada się w technikach plastycznych płaskich i przestrzennych, korzystając z bazy kolorów; ilustruje różne sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane przez przeżycia, pory roku, utwory literackie.

3

Z pomocą nauczyciela potrafi określić, czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, architekt; przedstawia zjawiska i wydarzenia otaczającej rzeczywistości; wykonuje formy użytkowe według podanego wzoru.

2

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, często nie kończy prac lub są one niestaranne; dostrzega cechy przedmiotów: kształt, wielkość, barwa, lecz kreśli po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów; używa małej palety barw; z pomocą nauczyciela organizuje warsztat pracy.

1

Wykazuje słabą znajomość warsztatu plastycznego i umiejętność posługiwania się nim oraz niski stopień indywidualnego zaangażowania; oczekuje stałej pomocy w organizowaniu warsztatu pracy.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, kraju, Europy i Unii Europejskiej

6

Doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą, jest uczynny i uprzejmy wobec innych; niesie pomoc potrzebującym; identyfikuje się z rodziną; ma bardzo dobre relacje z najbliższymi i wywiązuje się z powinności wobec nich; zna status ekonomiczny rodziny i dostosowuje do niego swoje oczekiwania; prezentuje dużą wiedzę na temat przynależności narodowej; zna symbole narodowe i śpiewa hymn Unii Europejskiej.

5

Potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; jest prawdomówny; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych; zna relacje rodzinne i wywiązuje się z obowiązków wobec najbliższych; potrafi dostosować własne oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny; ma wiedzę na temat swojej miejscowości, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

4

Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny; współpracuje z innymi w zabawie; wie, do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia ze strony innych; wie, jakiej jest narodowości i gdzie mieszka; rozróżnia symbole narodowe.

3

Nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; zdarza się, że niegrzecznie zwraca się do innych; nie potrafi samodzielnie wybrać bezpiecznego miejsca do zabawy; ma podstawowe wiadomości na temat rodziny, miejsca zamieszkania, kraju.

2

Często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko okazuje szacunek innym osobom; ma problemy z przestrzeganiem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach; słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym dotyczącym przynależności narodowej i symboli narodowych.

1

Sprawia problemy wychowawcze w zakresie współdziałania z innymi; nie przestrzega podstawowych wartości etycznych; nie dba o własne bezpieczeństwo i często wywołuje zagrożenia zdrowia własnego i innych; bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społecznym dotyczącym przynależności narodowej i symboli narodowych.

EDUKACJA PRZYRODNI CZA

Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

6

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym; z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące środowiska; wnosi do pracy własne pomysły, wykonuje samodzielnie zadania i doświadczenia oraz potrafi wyciągnąć z nich wnioski; rozumie i stosuje w praktyce zasady ochrony środowiska.

5

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym; zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt i korzyści, jakie przynoszą środowisku rośliny i zwierzęta; potrafi wskazać zachowania ludzi i zwierząt w zależności od pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.

4

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt; potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie; wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych; zna kolejne pory roku, obserwuje pogodę i rozumie jej prognozę.

3

Orientuje się w świecie roślin i zwierząt w takich środowiskach jak: park, las, pole, sad, ogród; potrafi pielęgnować rośliny i prowadzi proste hodowle pod kierunkiem nauczyciela; nie zawsze stosuje się do zasad ochrony przyrody i nie zawsze wie, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych.

2

Potrafi wymienić kilka nazw roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia; pod kierunkiem nauczyciela opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, o zagrożeniach związanych ze zjawiskami przyrodniczymi; nie pamięta o podstawowych zasadach ochrony przyrody.

1

Słabo orientuje się w najbliższym środowisku przyrodniczym; nie wykazuje zainteresowania prowadzeniem obserwacji przyrody w różnych porach roku; nie dba o ochronę przyrody.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Stosunki przestrzenne, klasyfikacja, figury geometryczne; liczenie i sprawności rachunkowe; pomiar, obliczenia pieniężne

6

Samodzielnie, sprawnie i poprawnie określa i przedstawia położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie, klasyfikuje, ustala równoliczność elementów w porównywanych zbiorach, wyprowadza kierunki, rozpoznaje figury geometryczne, tworzy rytmy, dostrzega symetrię oraz stosuje ją w praktyce; rozumie pojęcie liczby, w formach czynnościowych realizuje treści propedeutyczne: zapisuje cyframi liczby oraz biegle wyznacza sumy i różnice powyżej 10; prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów i obliczeń pieniężnych; układa i rozwiązuje proste zadania z treścią.

5

Określa, z użyciem odpowiednich terminów, wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu, tworzy rytmy i dostrzega symetrię; sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia); wymienia liczebniki w zakresie 20, zapisuje liczby cyframi w zakresie 10; zna i stosuje w praktyce działania dodawania i odejmowania do 10; poprawnie dokonuje pomiarów, zna banknoty i monety, radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży.

4

Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów, kierunków ruchu, klasyfikuje przedmioty według jednej cechy jakościowej, samodzielnie kontynuuje regularny wzór, zazwyczaj dostrzega symetrię; wyznacza sumy i różnice w zakresie 10, manipulując przedmiotami; stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią; z pomocą nauczyciela dokonuje pomiarów; zna będące w obiegu, monety i banknot o wartości 10 zł; w sytuacjach trudnych dąży do wykonania zadania.

3

Z pomocą nauczyciela określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie, kierunki ruchu oraz porządkuje obiekty; kontynuuje z pomocą regularny wzór, nie zawsze dostrzega symetrię; wykonuje działania na liczbach w zakresie 10, manipulując przedmiotami, ale popełnia błędy; w miarę poprawnie, z pomocą nauczyciela, dokonuje prostych pomiarów; ma trudności w zakresie orientacji w ramach czasowych, popełnia błędy w nazywaniu dni tygodnia i miesięcy w roku.

2

Prezentuje niski poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki (stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe, klasyfikacja); ma trudności z liczeniem obiektów i zapisem cyframi liczb; popełnia błędy w wyznaczaniu sum i różnic w zakresie 10 na zbiorach zastępczych.

1

Prezentuje wolne tempo pracy, wymaga wielu powtórzeń i pomocy nauczyciela w zakresie wszystkich czynności matematycznych; popełnia liczne błędy w zapisie liczb cyframi, rachowaniu; nie rozumie treści prostych zadań; wykazuje słabą orientację w zakresie pomiaru i obliczeń pieniężnych.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Posługiwanie się komputerem i bezpieczeństwo pracy z komputerem

6

Zna podstawowe elementy budowy stanowiska komputerowego; przestrzega ograniczeń zdrowotnych i wychowawczych w korzystaniu z komputera.

5

Samodzielnie uruchamia program; korzysta z komputera, nie narażając własnego zdrowia.

4

Stara się opanować umiejętność operowania myszą i klawiaturą; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

3

Wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu sprawnego posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie; wymienia zagrożenia zdrowotne i wychowawcze związane z nieodpowiednim korzystaniem z komputera.

2

Sprawia problemy wychowawcze w związku z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej.

1

Często sprawia problemy wychowawcze w związku z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej, wymaga stałego nadzoru podczas pracy przy komputerze.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wychowanie techniczne; dbałość o bezpieczeństwo własne i innych

6

W podejmowanych działaniach konstrukcyjnych prezentuje oryginalność i pomysłowość; z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące nauki i techniki; zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami; zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu; zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać.

5

Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych; potrafi korzystać z podanej informacji technicznej; chętnie podejmuje działalność konstrukcyjną, stosując różnorodne materiały; bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych, w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku; wie, jak należy skorzystać z telefonów alarmowych.

4

Posługuje się urządzeniami domowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne; nie zawsze dba o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku; zna numery telefonów alarmowych.

3

Próbuje korzystać z prostej informacji technicznej; potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami; wytwory działalności praktycznej odbiegają od projektu lub szablonu; myli numery telefonów alarmowych.

2

Wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń; przy posługiwaniu się szablonem korzysta z pomocy nauczyciela.

1

Niechętnie wykonuje prace konstrukcyjne lub ich nie kończy; ma trudności ze zrozumieniem podanej informacji technicznej; potrzebuje pomocy przy organizacji warsztatu pracy.

WYCHOWA NIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

Sprawność fizyczna; elementy wychowania zdrowotnego

6

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności i osiąga sukcesy sportowe; ma wiedzę na temat ochrony zdrowia, rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

5

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami; przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

4

W miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności (chwytanie piłki, rzuty piłką, toczenie, kozłowanie, pokonywanie przeszkód, ćwiczenia równoważne); dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby.

3

Wymaga zachęty i pomocy nauczyciela w celu opanowania podstawowych umiejętności z wychowania fizycznego; nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących podczas zajęć; nie zawsze zgodnie współpracuje z ćwiczącymi; orientuje się, jak zachować się w sytuacji choroby.

2

Sporadycznie uczestniczy w zajęciach ruchowych; rzadko wykazuje zainteresowanie dbałością o zdrowie.

1

Nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; nie stosuje się do przyjętych reguł; nie wykazuje zainteresowania dbałością o zdrowie.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II

Dziedzina edukacji

Zakres umiejętności

Poziom osiągnięć

Kryteria

Uczeń:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka

6

Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych; korzysta z przekazanych informacji; prezentuje własne zdanie; dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; posiada bogate słownictwo; dostosowuje ton głosu do sytuacji; nadaje właściwą intonację zdaniom pytającym, oznajmującym i rozkazującym.

5

Uważnie słucha wypowiedzi innych; uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz bierze aktywny udział w rozmowach inspirowanych literaturą; spójnie i komunikatywnie udziela odpowiedzi na pytania; wyraża w czytelny sposób emocje; w miarę swych możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela; rozumie wysłuchane teksty; w wypowiedziach ustnych nie popełnia błędów gramatycznych i stylistycznych.

4

Słucha wypowiedzi innych i stara się zrozumieć, co przekazują; bierze udział w rozmowach; najczęściej udziela poprawnych odpowiedzi na pytania, dobiera właściwe formy komunikowania się, stosuje pauzy i właściwą intonację głosu; czasem przejawia zainteresowania literaturą; poszerza systematycznie zakres słownictwa i struktur składniowych.

3

Nieuważnie słucha wypowiedzi innych; wymaga zachęty do udziału w rozmowach na dany temat; wypowiada się tylko na tematy, które go interesują; wypowiada się w sposób mało uporządkowany; popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne; w czasie wypowiadania się często nie stosuje właściwej intonacji głosu; w niewielkim stopniu poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; nie przejawia zainteresowania czytaniem.

2

Nie skupia uwagi na wypowiedziach innych, najczęściej nie bierze udziału w rozmowach na dany temat, odpowiada na pytania wyrazami lub pojedynczymi zdaniami, nie dostrzega potrzeby zmiany intonacji głosu w stosowaniu zdań pytających, oznajmujących, rozkazujących, z trudem poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; nie przejawia zainteresowania czytaniem.

1

Ma rozproszoną uwagę; nie korzysta z informacji przekazywanych przez innych; mimo zachęty ze strony nauczyciela nie bierze udziału w rozmowach na dany temat; nie podejmuje prób dobierania właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, posiada bardzo ubogie słownictwo; nie komunikuje swoich potrzeb; popełnia błędy w artykulacji głosek.

Umiejętność czytania i pisania

6

Czyta biegle nowo poznane teksty; czyta cicho ze zrozumieniem, czyta wybrane przez siebie lub wskazane przez nauczyciela książki; wyszukuje w tekście potrzebne informacje; ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; rozumie słuchane teksty; zawsze przestrzega zasad kaligrafii; pisze czytelnie, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma; dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną; przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; zna niektóre reguły pisowni, np. wymiany głosek i typowych końcówek wyrazowych; pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach: wypowiedź kilkuzdaniowa, opis, życzenia, zaproszenia.

5

Czyta płynnie i wyraziście nowo poznane teksty; czyta cicho ze zrozumieniem; wyszukuje w tekście potrzebne informacje, w miarę możliwości korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii; rozumie sens kodowania i dekodowania informacji; odczytuje znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy; słucha w skupieniu czytanych utworów; interesuje się książką i czytaniem; rozszerza słownictwo poprzez kontakt z dziełami literackimi; pisze czytelnie, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, przestrzega zasad kaligrafii; dba o poprawność ortograficzną i  interpunkcyjną; pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu opanowane wyrazy i proste zdania w obrębie opracowanego słownictwa; stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach; wie, dlaczego niektóre wyrazy piszemy wielką literą; dostrzega różnicę między głoską a literą , dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniach, zdania w tekście; samodzielnie buduje zdania z rozsypanek wyrazowych; zapisuje poprawnie odpowiedzi na pytania.

4

Czyta płynnie nowo poznany tekst; najczęściej rozumie cicho przeczytany tekst; wskazuje w tekście potrzebne informacje i potrafi z nich korzystać; odczytuje większość znaków informacyjnych; nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści słuchanych utworów; wie, na czym polega kodowanie i dekodowanie informacji; zna zasady kaligrafii, ale nie dba o estetykę pisma albo popełnia drobne błędy graficzne w piśmie; czasem popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne; najczęściej pisze poprawnie z pamięci i słuchu wyrazy i zdania w obrębie opracowanego słownictwa; nie zawsze stosuje zasady pisowni wyrazów wielką literą; myli pojęcia głoska a litera; wyróżnia wyrazy, głoski, litery, sylaby w wyrazach; wyróżnia zdania w tekście; buduje wyrazy z sylab, zdania z rozsypanek wyrazowych; podejmuje udane próby pisania samodzielnych zdań na dany temat.

3

Czyta sylabami i wyrazami, mało wyraziście nowo poznany tekst; nie zawsze rozumie cicho przeczytany tekst; często nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści słuchanych utworów; odczytuje tylko niektóre informacje kodowane za pomocą znaków; najczęściej nie stosuje zasad kaligrafii – nie dba o estetykę i stronę graficzną pisma; przy przepisywaniu lub pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne; zna zasady pisowni wyrazów wielką literą, ale nie stosuje ich; mało sprawnie wyszukuje określone zdania w tekście; z pomocą nauczyciela buduje wyrazy i zdania z rozsypanek.

2

Czyta techniką mieszaną (najczęściej głoskując) krótkie, opanowane teksty; nie rozumie cicho przeczytanego tekstu; nie wie, co to jest kodowanie i dekodowanie informacji; nie odpowiada na pytania dotyczące treści słuchanych utworów; nie dostrzega potrzeby stosowania zasad kaligrafii – nie dba o estetykę i stronę graficzną pisma; przepisuje tekst, popełniając błędy ortograficzne i interpunkcyjne; z pamięci i ze słuchu pisze tylko proste wyrazy; nie zapamiętuje zasad pisowni ani ich nie stosuje; nie rozumie pojęć głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; wyrazy i zdania z rozsypanek buduje tylko z pomocą nauczyciela.

1

Czyta głoskami, nie dokonuje syntezy wzrokowej; nie podejmuje próby cichego czytania tekstów; nie rozumie słuchanych tekstów przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym; nie odczytuje znaków informacyjnych, piktogramów, uproszczonych rysunków i napisów; ma trudności z zapamiętaniem kształtu liter i prawidłowym ich pisaniem; dokonuje analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów z pomocą nauczyciela; w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy; nie rozumie sensu pojęć głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; nie dokonuje syntezy wyrazowej nawet z pomocą nauczyciela; nie podejmuje prób działania zmierzającego do doskonalenia wiadomości i umiejętności.

Umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych

6

Aktywnie uczestniczy w zespołowych zabawach teatralnych; potrafi samodzielnie ilustrować grą teatralną postaci i zdarzenia; wykazuje zdolności aktorskie; z dużą łatwością odtwarza z pamięci teksty z uwzględnieniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz; potrafi świadomie dobierać rekwizyty.

5

Chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej; ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego; rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence; odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy; nadaje właściwą intonację i ton głosu w zależności od rodzaju recytowanego tekstu.

4

Uczestniczy w zabawie teatralnej; nie zawsze ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego; posługuje się rekwizytami; czasem myli tekst odtwarzany z pamięci.

3

Uczestniczy w zabawie teatralnej zgodnie z podaną instrukcją; ma kłopoty z interpretowaniem treści utworów literackich za pomocą mimiki, gestu i ruchu; nie dobiera samodzielnie rekwizytów; popełnia liczne pomyłki, odtwarzając tekst z pamięci.

2

Wymaga zachęty do udziału w zabawach teatralnych; nie podejmuje prób interpretowania utworów literackich za pomocą mimiki, gestów i ruchu; nie potrafi dobierać rekwizytów; ma trudności z zapamiętywaniem treści krótkiego wierszyka.

1

Nie uczestniczy w zabawach teatralnych i nie podejmuje prób interpretacji tekstów mimo zachęty ze strony nauczyciela; nie rozumie pojęcia rekwizyt; nie zapamiętuje tekstu i przy jego wygłaszaniu potrzebuje pomocy.

EDUKACJA MUZYCZNA

W zakresie wychowania do odbioru muzyki

6

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; realizuje tematy rytmiczne (na instrumentach, tataizacją , ruchem całego ciała); świadomie i aktywnie słucha muzyki, odróżnia jej podstawowe elementy (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo); reaguje na zmianę tempa i dynamiki; potrafi tańczyć kroki i figury krakowiaka i polki; chętnie uczestniczy w koncertach w szkole i poza nią; gra na instrumentach muzycznych.

5

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; odtwarza tematy rytmiczne (na instrumentach, tataizacją , ruchem całego ciała); świadomie i aktywnie słucha muzyki, odróżnia jej podstawowe elementy (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo); reaguje na zmianę tempa i dynamiki; potrafi tańczyć kroki i figury krakowiaka i polki; uczestniczy w koncertach w szkole i poza nią.

4

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; odtwarza rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; chętnie słucha muzyki, odróżnia niektóre jej podstawowe elementy; reaguje na zmianę tempa i dynamiki; potrafi tańczyć kroki i figury wybranego tańca ludowego; uczestniczy w koncertach w szkole.

3

Powtarza głosem proste melodie; odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych po długotrwałym ich powtarzaniu; chętnie słucha muzyki, odróżnia niektóre jej podstawowe elementy przy wsparciu nauczyciela; czasami nie reaguje na zmianę tempa i dynamiki; potrafi tańczyć kroki wybranego tańca ludowego; stara się zachowywać właściwie na koncertach w szkole.

2

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenek oraz odtworzeniem prostych rytmów; niechętnie słucha muzyki, odróżnia niektóre jej podstawowe elementy przy wsparciu nauczyciela; często nie reaguje na zmianę tempa i dynamiki; potrafi tańczyć kroki wybranego tańca ludowego przy wsparciu nauczyciela; niechętnie uczestniczy w koncertach w szkole.

1

Nie opanowuje treści i melodii piosenek; nie odtwarza prostych rytmów; niechętnie słucha muzyki, nie odróżnia jej podstawowych elementów; nie potrafi powtórzyć podstawowych kroków wybranego tańca ludowego; niechętnie uczestniczy w koncertach w szkole.

W zakresie wychowania do tworzenia muzyki

6

Rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; wyraża swoje doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za pomocą obrazów, ruchu, słów; potrafi zapisać i odczytać znaki muzyczne.

5

Rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; wyraża swe doznania związane z nowo poznanymi utworami muzycznymi; potrafi zapisać i odczytać znaki muzyczne.

4

Rozpoznaje niektóre rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

3

Nie zawsze rozpoznaje rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów; próbuje wyrażać nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc; ma problem z rozpoznaniem i nazwaniem niektórych znaków notacji muzycznej.

2

Nie zawsze dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki; niechętnie wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, ma problem z rozpoznaniem i nazwaniem niektórych znaków notacji muzycznej.

1

Często nie dostrzega różnic w charakterze słuchanej muzyki; rzadko wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, nie potrafi rozpoznać i nazwać znaków notacji muzycznej.

EDUKACJA PLASTYCZNA

W zakresie rozpoznawania wybranych dziedzin sztuki

6

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; potrafi podać, wskazać i opisać zabytki architektoniczne swojego regionu; wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej; potrafi wskazać cechy charakterystyczne rzeźby ludowej, typowe dla swojego regionu.

5

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; potrafi podać, wskazać i opisać zabytki architektoniczne swojego regionu; wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej; podaje wybrane przykłady sztuki rzeźbiarskiej.

4

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; potrafi wskazać i opisać cechy charakterystyczne architektury, malarstwa, rzeźby.

3

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki; nie zawsze potrafi opisać podane przykłady architektury, malarstwa, rzeźby.

2

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki; ma trudności z opisaniem podanych przykładów architektury, malarstwa, rzeźby.

1

Nie potrafi rozpoznać i opisać wybranych dziedzin sztuki.

W zakresie wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych

6

Wykazuje uzdolnienia plastyczne; uczestniczy w konkursach plastycznych o różnym zasięgu i odnosi w nich sukcesy; wypowiada się w różnych technikach, tworząc płaskie i przestrzenne prace plastyczne; ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką.

5

Wypowiada się w różnych technikach, tworząc płaskie i przestrzenne prace plastyczne; ilustruje sceny realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką.

4

Posługuje się poznanymi środkami wyrazu plastycznego; ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, opowiadaniem, muzyką.

3

Posługuje się poznanymi środkami plastycznymi do wykonania pracy plastycznej według podanego wzoru.

2

Niechętnie podejmuje działania plastyczne; posługuje się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego, używa małej palety barw, niepoprawnie komponuje elementy pracy.

1

Niechętnie podejmuje działania plastyczne; wykazuje słabą znajomość warsztatu plastycznego i umiejętność posługiwania się nim; wykonuje schematyczne prace plastyczne, oczekuje stałego zaangażowania nauczyciela.

W zakresie przygotowania do korzystania z medialnych środków przekazu

6

Korzysta z narzędzi medialnych w swej działalności twórczej i w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki; stosuje się do wiedzy o prawach autorskich.

5

Korzysta z narzędzi medialnych w swej działalności twórczej; umie korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki; posiada wiedzę o prawach autorskich i stosuje się do nich.

4

Umie korzystać z narzędzi medialnych w swej działalności twórczej; potrafi korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki; posiada elementarną wiedzę o prawach autorskich i stosuje się do nich.

3

Z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzi medialnych w swej działalności twórczej; z pomocą nauczyciela korzysta z przekazów medialnych, by pozyskać informacje o dziedzinach sztuki; posiada elementarną wiedzę o prawach autorskich i stara się do nich stosować.

2

Niechętnie korzysta z narzędzi medialnych w swej działalności twórczej; nie umie korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki; posiada elementarną wiedzę o prawach autorskich, lecz nie zawsze stosuje się do nich.

1

Nie korzysta z narzędzi medialnych w swej działalności twórczej; nie umie korzystać z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o wybranych dziedzinach sztuki; wykazuje słabą wiedzę o prawach autorskich, nie stara się do nich stosować.

EDUKACJA SPOŁECZNA

W zakresie odróżniania dobra od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

6

Doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą , jest uczynny i uprzejmy wobec innych; zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność; stara się przeciwdziałać kłamstwu i obmowie; zawsze pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

5

Potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; jest prawdomówny; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych; potrafi oddać pożyczone rzeczy i nie niszczy ich.

4

Wie, że warto być mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny, uczciwy i koleżeński; wie, że pożyczone rzeczy należy oddać.

3

Nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; zdarza się, że niegrzecznie zwraca się do innych; nie pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy.

2

Często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko okazuje szacunek innym osobom; zdarza się, że nie przestrzega reguł prawdomówności.

1

Sprawia problemy wychowawcze w zakresie współdziałania z innymi; nie przestrzega podstawowych wartości etycznych; potrafi zniszczyć pożyczoną rzecz.

EDUKACJA SPOŁECZNA

W zakresie kształtowania poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej

6

Potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie; identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie się z nich wywiązuje; pomaga innym i chętnie dzieli się z potrzebującymi; prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości, ważniejszych obiektów, tradycji; wie, do kogo i w jaki sposób może się zwrócić o pomoc.

5

Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; wywiązuje się z podejmowanych obowiązków domowych; pomaga innym i umie dzielić się z potrzebującymi; zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania.

4

Zna obowiązki wynikające z przynależności do rodziny; zna relacje między najbliższymi; wywiązuje się z podjętych obowiązków domowych; potrafi dostosować własne oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny; zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje.

3

Wie, jakie relacje są między najbliższymi; nie zawsze rzetelnie wywiązuje się z obowiązków domowych; czasami nie dostosowuje własnych oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami, jednak czasami wchodzi z nimi w konflikt.

2

Nie zawsze identyfikuje się z rodziną i tradycjami; często nie wywiązuje się z obowiązków domowych; nie ma potrzeby pomagać innym i dzielić się z potrzebującymi; słabo orientuje się w najbliższej okolicy, ważniejszych obiektach, tradycjach.

1

Nie przestrzega podstawowych wartości etycznych; odmawia pomocy potrzebującym; bardzo słabo orientuje się w najbliższej okolicy, ważniejszych obiektach, tradycjach.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt

6

Rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowlane w gospodarstwie wiejskim; zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków; zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt; zna niektóre wartości lecznicze roślin i potrafi wymienić przykłady roślin ziołowych; wie, że niektóre zwierzęta mogą być groźne dla człowieka (np. dzikie drapieżniki, zwierzęta chroniące swoje młode); wie, dlaczego należy oszczędzać wodę i stara się stosować tę wiedzę w praktyce.

5

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole uprawne, sad i ogród; nazywa typowe gatunki zwierząt domowych; potrafi rozpoznać wybrane gatunki zwierząt i ich młode; wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwach domowych, w szkolnych uprawach i hodowlach; potrafi pielęgnować rośliny i zwierzęta pod kierunkiem nauczyciela w kąciku przyrody; zna sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku; wie, jak dbać o zwierzęta domowe i hodowlane; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku; orientuje się, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt; zna niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin i zwierząt; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka; chroni przyrodę; pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych i potrzebę segregowania śmieci.

4

Wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; nie zawsze nazywa typowe gatunki zwierząt domowych i ich młode; najczęściej rozpoznaje warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt; uczestniczy w zakładaniu hodowli zwierząt i roślin w kąciku przyrodniczym; zna wybrane sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; orientuje się, jak dbać o zwierzęta hodowlane i jakie korzyści przynoszą one człowiekowi; zna typowe niebezpieczeństwa wynikające dla człowieka ze strony roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych i wie, jak się przed nimi chronić; pomaga zwierzętom; przejawia postawy ekologiczne.

3

Zna wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; ma kłopot z nazywaniem typowych gatunków zwierząt domowych i ich młodych; wyróżnia tylko niektóre warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt; wykazuje niski stopień zaangażowania w zakładaniu hodowli zwierząt i roślin w kąciku przyrodniczym; potrafi wskazać tylko kilka sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; nie zawsze wie, jak dbać o zwierzęta hodowlane i jakie korzyści przynoszą one człowiekowi; czasem nie dostrzega typowych niebezpieczeństw wynikających dla człowieka ze strony roślin, zwierząt i nie pamięta, jak się przed nimi chronić; czasem tylko podejmuje działania zmierzające do pomagania zwierzętom i prezentuje postawy ekologiczne.

2

Nie zna większości roślin i zwierząt z różnych środowisk przyrodniczych; myli nazwy typowych gatunków zwierząt domowych i ich młodych; wyróżnia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt oraz bierze udział w zakładaniu kącika przyrodniczego pod kierunkiem nauczyciela; nie rozumie zasad przystosowania się zwierząt do życia w różnych porach roku; rozumie potrzebę hodowli zwierząt i roślin; często nie dostrzega zagrożeń wynikających dla człowieka ze strony zwierząt, roślin; aby wskazać sposoby ochrony przed zagrożeniami potrzebuje pomocy nauczyciela; nie przejawia postaw ekologicznych.

1

Ma słabą orientację w świecie zwierząt i roślin; nie rozróżnia środowisk przyrodniczych; nie rozumie zależności przyrodniczych między roślinami, zwierzętami i warunkami życia; nie interesuje się kącikiem przyrodniczym; nie dostrzega zagrożeń wynikających ze strony roślin, zwierząt dla człowieka i nie zna zasad ochrony przed zagrożeniami; nie przejawia postaw ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych

6

Potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu.

5

Zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; zna zagrożenia ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; zna kolejne pory roku; nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody; obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; rozumie komunikaty o pogodzie i ubiera się odpowiednio do nich.

4

Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; najczęściej wskazuje zagrożenia ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia; wymienia kolejne pory roku; nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody; obserwuje pogodę, ale nie dostrzega wszystkich jej elementów; prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; najczęściej rozumie komunikaty o pogodzie i ubiera się odpowiednio do nich.

3

Rozpoznaje niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; nie zawsze dostrzega zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych; czasem nie wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; myli kolejność pór roku; nie prowadzi systematycznej obserwacji pogody i obrazkowego kalendarza pogody; nie korzysta z komunikatów pogody.

2

Dostrzega związek danych zjawisk atmosferycznych z poszczególnymi porami roku tylko z pomocą nauczyciela; nie rozumie zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych i zna tylko niektóre sposoby zachowania się w sytuacji zagrożenia; nie zna wszystkich pór roku; sporadycznie prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; nie zna źródeł informacji o pogodzie.

1

Nie przejawia zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi dla poszczególnych pór roku; nie dostrzega zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych; nie zna zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia; nie rozpoznaje pór roku; nie wykazuje zainteresowania prowadzeniem obrazkowego kalendarza pogody; nie rozumie komunikatów pogody.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Stosunki przestrzenne, klasyfikacja, figury geometryczne; licznie i sprawności rachunkowe; pomiar, obliczenia pieniężne

6

Rozpoznaje i nazywa przedmioty położone nietypowo; stosuje zapis zaobserwowanych zmian w układzie elementów i ich ilości z wykorzystaniem poznanych znaków matematycznych; określa prawą i lewą stronę drugiej osoby stojącej tyłem i przodem, wyprowadza kierunki od innej osoby; zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych elementach otoczenia; potrafi rozpoznać figury geometryczne położone nietypowo i je ułożyć; wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres powyżej 20 w miarę możliwości indywidualnych bez ograniczenia zakresu); ilustruje położenie liczb na osi liczbowej, rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym; rachuje w obrębie dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych (w miarę możliwości indywidualnych bez ograniczenia dziecku zakresu liczbowego); podaje iloczyny liczb w obrębie tabeli mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga mnożenia lub dzielenia, oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem; potrafi rozwiązywać zadania złożone o kilku etapach, umie rozwiązać zadanie tekstowe na porównywanie różnicowe, potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka; dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości (bez zamiany jednostek), umie wykonać łatwe obliczenia, używając tych miar ciężaru (bez zamiany jednostek); dokonuje prostych obliczeń ilości płynów w różnych sytuacjach praktycznych i w prostych zadaniach tekstowych; potrafi podać i zapisać wybrane daty, zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII; wie, jak wykonać obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym; potrafi obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów; wie, jak obliczyć wartość otrzymanej reszty.

5

Samodzielnie, sprawnie i poprawnie określa i przedstawia położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie, potrafi ustawić przedmiot zgodnie z podanymi warunkami; klasyfikuje, ustala równoliczność elementów w porównywanych zbiorach, w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania; rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała; dostrzega symetrię oraz stosuje ją w praktyce; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej, dostrzega następstwa i regularność; rozpoznaje i nazywa figury, klasyfikuje figury według podanej cechy, tworzy rytmy; zapisuje liczby cyframi w zakresie 100, liczy dziesiątkami w zakresie 100, porównuje liczby, stosując znaki < , > , = , ustala ciągi rosnące i malejące; biegle wyznacza i zapisuje sumy i różnice w zakresie 20 oraz oblicza proste przypadki w zakresie 100; mnoży biegle w zakresie 30 i sprawdza wyniki obliczeń za pomocą dzielenia, dokonuje czynnościowych operacji mnożenia i dzielenia w zakresie tabeli mnożenia; potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe; umie dokonać pomiaru, porównuje wyniki, stosuje jednostki (centymetr, metr, kilogram, dekagram, litr, godzina); zna banknoty i monety będące w obiegu.

4

Określa położenie obiektów względem obranego obiektu, klasyfikuje, ustala równoliczność elementów w porównywanych zbiorach, wyprowadza kierunki od siebie, orientuje się na kartce papieru; kontynuuje regularny wzór; rozpoznaje i nazywa figury: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt; sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak w zakresie do 20, porównuje liczby, stosując znaki < , > , =; wyznacza sumy i różnice, iloczyny i ilorazy, manipulując obiektami; stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w samodzielnym rozwiązywaniu prostych zadań z treścią; umie dokonać pomiaru, porównuje wyniki; zna banknoty i monety będące w obiegu.

3

Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów, kierunków ruchu; z pomocą nauczyciela wyprowadza kierunki od siebie, orientuje się na kartce papieru; z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa figury: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt; liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby oraz z pomocą nauczyciela także wspak w zakresie 20, najczęściej prawidłowo porównuje liczby, stosując znaki < , > , = ; wyznacza sumy i różnice, iloczyny i ilorazy, manipulując obiektami, ale popełnia błędy; proste zadania tekstowe rozwiązuje manipulacyjnie; z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru, orientuje się w monetach i banknotach.

2

Prezentuje bardzo niski poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki (stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe, klasyfikacja); z pomocą nauczyciela liczy obiekty i wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, stara się prawidłowo zapisać liczby cyframi; z pomocą nauczyciela potrafi policzyć dziesiątkami w zakresie 100; wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w zakresie 20 na zbiorach zastępczych popełnia błędy; z pomocą nauczyciela, manipulując obiektami, rozwiązuje proste zadania tekstowe; wykazuje słabą orientację w monetach i banknotach będących w obiegu oraz w zakresie dokonywania pomiaru.

1

Prezentuje bardzo wolne tempo pracy i niechęć do pokonywania trudności; mimo wielu powtórzeń i pomocy ze strony nauczyciela popełnia liczne błędy w zakresie wszystkich czynności matematycznych, liczenia, zapisywania liczb cyframi, rachowania; ma trudności z rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych; nie potrafi dokonać pomiarów, nie orientuje się w monetach i banknotach będących w obiegu.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W zakresie posługiwania się komputerem- obsługa komputera

6

Potrafi w swojej pracy wykorzystać wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, praca wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem informatyki.

5

Potrafi w pełni wykorzystać poznane możliwości programu, w którym pracuje.

4

Wykonana praca jest poprawna, lecz nie widać w niej inwencji twórczej ucznia.

3

Zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje.

2

Wykonana praca nie jest wyczerpująca, nie potrafi wykorzystać podanych przez nauczyciela wiadomości, praca mało związana z tematem.

1

Przejawia niechęć do większego zaangażowania we właściwe wykonanie zadania.

W zakresie bezpieczeństwa pracy z komputerem- zdrowotne i wychowawcze ograniczenia w wykorzystaniu komputera

6

Zna zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera; rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego.

5

Zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

4

Zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

3

Wymienia niektóre lub wybrane zagrożenia wynikające z korzystania z urządzeń techniki komputerowej.

2

Posiada rozeznanie w zakresie podstawowych zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń techniki komputerowej.

1

Sprawia problemy wychowawcze w związku z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego

6

W podejmowanych działaniach konstrukcyjnych prezentuje samodzielność, oryginalność i pomysłowość; z własnej inicjatywy gromadzi informacje i materiały dotyczące nauki i techniki; zna zasady montażu obwodów elektrycznych; samodzielnie potrafi rozpoznać wybrane rodzaje maszyn i urządzeń wytwórczych.

5

Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych; potrafi korzystać z podanej informacji technicznej; chętnie podejmuje działalność konstrukcyjną; ekonomicznie gospodaruje materiałami.

4

Posługuje się urządzeniami domowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne.

3

Próbuje korzystać z prostej informacji technicznej; potrafi obsługiwać wybrane urządzenia domowe; wytwory działalności konstrukcyjnej odbiegają od projektu.

2

Wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń; w podejmowanych działaniach konstrukcyjnych oczekuje pomocy nauczyciela.

1

Niechętnie wykonuje prace konstrukcyjne lub ich nie kończy; ma trudności ze zrozumieniem podanej informacji technicznej.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

6

Zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami; zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim miejscu pracy; chętnie pomaga innym w utrzymaniu porządku; zna numery telefonów alarmowych; potrafi prawidłowo zachować się w sytuacji wypadku.

5

Samodzielnie dobiera odpowiednie narzędzia pracy; zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania leków i środków czystości; w ruchu drogowym w sytuacji wypadku wie, jak skorzystać z telefonów alarmowych.

4

Nie zawsze dba o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku w swoim miejscu pracy; zna numery telefonów alarmowych.

3

Potrafi posługiwać się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi; myli numery telefonów alarmowych.

2

Przy posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami korzysta z pomocy nauczyciela; nie orientuje się, jak należy zachować się w sytuacji wypadku.

1

Potrzebuje pomocy przy organizacji warsztatu pracy i utrzymaniu go w porządku; nie zna numerów telefonów alarmowych.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

I EDUKACJA ZDROWOTNA

W zakresie kształtowania sprawności fizycznej

6

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas realizacji zadań gimnastycznych; bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności i osiąga sukcesy sportowe.

5

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami; aktywnie bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych.

4

W miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności (chwytanie piłki, rzuty piłką do celu i na odległość, toczenie, kozłowanie, pokonywanie toru przeszkód, ćwiczenia równoważne, skoki na skakance).

3

Wymaga zachęty i pomocy nauczyciela w celu opanowania podstawowych umiejętności z wychowania fizycznego; nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących podczas zajęć; nie zawsze zgodnie współpracuje z ćwiczącym i zespołem.

2

Sporadycznie uczestniczy w zajęciach i grach sportowych; niechętnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas zajęć.

1

Nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; nie stosuje się do przyjętych reguł podczas zajęć.

W zakresie elementów wychowania zdrowotnego

6

Ma dużą wiedzę na temat ochrony zdrowia (zabiegi higieniczne, aktywność fizyczna, właściwe odżywianie); rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym i pomaga im.

5

Przestrzega zasad higieny, prawidłowego odżywiania; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

4

Dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby; rozumie trudną sytuację dzieci niepełnosprawnych.

3

Orientuje się, jak zachować się w sytuacji choroby i w obecności dzieci niepełnosprawnych.

2

Rzadko wykazuje zainteresowanie dbałością o zdrowie i higienę osobistą.

1

Nie stosuje się do przyjętych zasad zachowania wobec niepełnosprawnych i w sytuacji choroby; nie wykazuje zainteresowania dbałością o wygląd, odżywianie i zdrowie.


 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

Działania

edukacyjne

Zakres umiejętności

Poziom

osiągnięć

Kryteria

Uczeń:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Korzystanie z informacji

6

Czyta poprawnie, płynnie, biegle i wyraziście nowe, długie teksty; ma szybkie tempo czytania cichego z jednoczesnym rozumieniem treści; czyta literaturę nadobowiązkową oraz czasopisma dla dzieci; potrafi sprecyzować swoje upodobania i potrzeby czytelnicze oraz wybrać odpowiednią dla siebie lekturę; wyszukuje w tekście, słowniku, encyklopedii potrzebne informacje i wyciąga wnioski; potrafi korzystać z poznanych form użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki.

5

Czyta płynnie z ekspresją i rozumie teksty przeznaczone dla I etapu edukacji i wyciąga wnioski; uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; regularnie korzysta z biblioteki; czyta wybrane przez siebie lub wskazane przez nauczyciela książki; samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje; rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki.

4

Czyta płynnie i wyraziście wcześniej wyuczone teksty; czyta cicho ze zrozumieniem; czyta książki i czasopisma dziecięce; dzieli się wrażeniami po przeczytanych lekturach; korzysta  z obrazkowych słowników i encyklopedii, wyszukuje w tekście informacje na dany temat.

3

Poprawnie czyta wyuczone teksty, rozumie je czytając wolno i cicho; zazwyczaj wskazuje w tekście potrzebne informacje i potrafi
z nich skorzystać; zna tytuły przeczytanych utworów i niektóre ich fragmenty; sięga tylko po lektury obowiązkowe.

2

Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty; czytając cicho, rozumie tylko niektóre fragmenty; odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów.

1

Czyta bardzo wolno, całościowo tylko krótkie wyrazy, resztę wyrazów sylabizuje, czasami głoskuje, często przekręca wyrazy lub zmienia końcówki, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, nie kończy cicho czytanego tekstu; nie potrafi korzystać
z przekazywanych informacji.

Analiza i interpretacja tekstów kultury

6

Potrafi ciekawie zinterpretować teksty; rozumie morał wynikający z utworu baśniowego; samodzielnie wskazuje podstawowe środki artystyczne w poezji i prozie; odróżnia fakty istotne od mniej ważnych; samodzielnie układa dialogi do inscenizowanych tekstów; potrafi ocenić postępowanie bohatera literackiego; stosuje środki ekspresji, łączy słowa z ruchem, gestem i mimiką; wykazuje ogromną wrażliwość estetyczną; samodzielnie redaguje ciekawe opowiadania „twórcze,” oparte na własnych doświadczeniach lub losach bohaterów.

5

Bierze udział w rozmowach inspirowanych literaturą; jasno komunikuje swoje odczucia i spostrzeżenia dotyczące przeczytanych utworów; samodzielnie wskazuje postaci główne  i drugoplanowe; zachowuje chronologię wydarzeń, potrafi odróżnić zdarzenia istotne od mniej istotnych; samodzielnie i prawidłowo określa czas i miejsce akcji utworów oraz nastrój; dokonuje oceny postępowania bohaterów i wydarzenia wraz z uzasadnieniem swego sądu; aktywnie uczestniczy w zbiorowym układaniu dialogów do inscenizowanych tekstów literackich.

4

Rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi; wypowiada się dość chętnie uczestnicząc w rozmowach inspirowanych literaturą; poprawnie formułuje zdania pod względem stylistycznym i gramatycznym; wyraża w czytelny sposób emocje; poprawnie określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów oraz przyczynę i skutek ich zachowania; potrafi rozpoznać         w utworach literackich opowiadanie, opis, dialog.

3

Bierze udział w rozmowach, wypowiada się krótko zdaniami prostymi; najczęściej udziela poprawnych odpowiedzi na pytania, popełnia błędy językowe; czasem przejawia zainteresowania literaturą;  zaznacza w tekstach fragmenty na podany temat; określa czas
i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów; korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych.

2

Na ogół nie podejmuje prób interpretowania utworów literackich; często nie przejawia zainteresowania literaturą; z pomocą nauczyciela ustala kolejność wydarzeń; ma trudności z komunikowaniem swoich odczuć i spostrzeżeń dotyczących wspólnie przeczytanych utworów.

1

Nie przejawia zainteresowania lekturą; nie wykazuje inicjatywy do uczestniczenia w analizie i interpretacji tekstów kultury; odpowiada na pytania wyrazami lub pojedynczymi zdaniami, popełniając błędy gramatyczne i stylistyczne.

Tworzenie wypowiedzi

6

Stosuje spójne i logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym; posługuje się bogatym słownictwem (wyrazy bliskoznaczne); wypowiada się w uporządkowanej formie; potrafi wyrazić swoją opinię na każdy temat; dba o kulturę wypowiadania się; mówi tak ciekawie, że inni chętnie go słuchają; stosuje różnorodne formy wypowiedzi pisemnej: wiersze, opowiadania, teksty informacyjne; ma szybkie tempo pisania, a pismo jest kształtne płynne i czytelne; przekształca zdania pojedyncze na zdania złożone, zawsze poprawnie wskazuje w nich poznane części mowy; rozpoznaje i układa samodzielnie wszystkie rodzaje zdań; pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

5

Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; wypowiada się zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym; zachowuje odpowiednią strukturę form wypowiedzi; rozpoznaje i układa samodzielnie wszystkie rodzaje zdań; prawidłowo rozpoznaje wszystkie części mowy i samodzielnie podaje przykłady; zna i stosuje poznane zasady ortograficzne; pisze kształtnie zachowując proporcje liter.

4

Wypowiada się zdaniami prostymi, poprawnymi pod względem językowym; nadaje właściwą intonację zdaniom pytającym, oznajmującym i rozkazującym; poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu; zna, ale nie zawsze stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa; ma właściwe tempo pisania.

3

Wypowiada się krótko zdaniami prostymi, popełnia błędy językowe, a wypowiedź nie zawsze jest spójna i logiczna; wymaga pomocy nauczyciela przy redagowaniu wybranej krótkiej formy wypowiedzi pisemnej; zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu popełniając błędy ortograficzne i interpunkcyjne; nie zawsze pisze kształtne litery.

2

Nie zawsze dba o kulturę wypowiadania się i stosowanie formuł grzecznościowych; popełnia sporo błędów językowych, a wypowiedzi nie są uporządkowane i logiczne; bierze udział w zbiorowym redagowaniu wypowiedzi; nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych w pisaniu ze słuchu; na ogół poprawnie przepisuje tekst, tempo pisania jest powolne lub szybkie i niestaranne.

1

Nie uczestniczy w rozmowach lub wypowiedzi są niespójne; układa zdania z pomocą nauczyciela; w pisaniu z pamięci lub ze słuchu popełnia liczne błędy ortograficzne, gubi i przestawia litery, nie zna zasad ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa; nie przestrzega zasad kaligrafii.

EDUKACJA MUZYCZNA

W zakresie odbioru muzyki.

 

6

Wykazuje aktywność twórczą oraz szczególne zdolności muzyczne; umie śpiewać indywidualnie piosenki nie tylko z repertuaru dziecięcego, śpiewa z pamięci hymn narodowy; tworzy rymowanki tematyczne ,układa i realizuje rytmy i wzory rytmiczne na instrumentach perkusyjnych; gra na wybranych instrumentach melodycznych; rozpoznaje i reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum
i dynamiki; zna i tańczy kroki i figury wybranych tańców ludowych; aktywnie słucha muzyki i odróżnia jej elementy(melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo); uczestniczy w koncertach muzycznych w szkole i poza nią i wyraża swoje opinie na temat wysłuchanych prezentacji muzycznych.

5

Umie śpiewać indywidualnie piosenki z repertuaru dziecięcego, śpiewa z pamięci hymn narodowy; odtwarza proste rytmy i wzory rytmiczne na instrumentach perkusyjnych, rozpoznaje niektóre rodzaje głosów ludzkich i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych; gra proste melodie i akompaniamenty na wybranych instrumentach melodycznych; potrafi tańczyć podstawowe kroki
i figury krakowiaka i polki; aktywnie słucha muzyki i potrafi odróżniać jej cechy; uczestniczy w koncertach muzycznych w szkole
i zachowuje się kulturalnie w czasie trwania koncertu.

4

Umie śpiewać w grupie poznane piosenki i hymn państwowy; reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum i dynamiki; zna kroki i figury krakowiaka i polki; potrafi rozpoznać brzmienie niektórych instrumentów muzycznych; uczestniczy w koncertach muzycznych
w szkole.

3

Uczestniczy w zespołowym śpiewaniu piosenek  oraz hymnu państwowego; nie zawsze prawidłowo reaguje na zmiany tempa, metrum i dynamiki; powtarza niektóre kroki i figury tańców ludowych; zna brzmienie wybranych instrumentów muzycznych.

2

Ma trudności z opanowaniem tekstów i melodii piosenek oraz hymnu państwowego; ma trudności z reagowaniem  na zmianę metrum
i dynamiki; zna niektóre kroki tańców ludowych; zna brzmienie wybranych instrumentów muzycznych; nie zawsze potrafi dostrzec
i rozpoznać charakter słuchanej muzyki.

1

Nie potrafi powtórzyć treści i melodii piosenek oraz hymnu państwowego; nie potrafi powtórzyć podstawowych kroków tańców ludowych; nie reaguje na brzmienie instrumentów perkusyjnych; nie dostrzega różnic w charakterze słuchanej muzyki.

W zakresie tworzenia muzyki

6

Tworzy samodzielnie w obrębie określonej tematyki rymowanki, wyliczanki, fraszki szkolne; wykonuje proste ilustracje instrumentalne do podanych tekstów i obrazów; potrafi odczytać i zapisać znaki muzyczne.

5

Potrafi improwizować głosem proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów; umie improwizować na instrumentach muzycznych według ustalonych zasad; potrafi odczytać i zapisać znaki muzyczne.

4

Umie wykonać proste improwizacje ruchowe do podanej muzyki wyrażając jej nastrój i charakter; wie, że muzykę można zapisać
i odczytać.

3

Nie zawsze potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe; ma problem z rozpoznaniem i odczytaniem znaków muzycznych; niechętnie podejmuje grę na instrumentach.

2

Prezentuje niski stopień indywidualnego zaangażowania w tworzenie muzyki; nie potrafi dopasować instrumentów perkusyjnych do potrzeb improwizacji muzycznej.

1

Wykazuje słabą aktywność podczas zabaw przy muzyce; nie podejmuje próby gry na instrumentach perkusyjnych.

W zakresie percepcji sztuki

6

Podejmuje wyzwania w kontaktach z wybranymi dziedzinami sztuki (architektura ,malarstwo, grafika, rzeźba); wypowiada się na temat dziedzin sztuki; korzysta z przekazów medialnych w zakresie pozyskiwania informacji o dziedzinach sztuki.

5

Chętnie poznaje dzieła sztuki, zabytki w obrębie środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego; posiada wiedzę o prawach autora
i stosuje się do nich; korzysta z narzędzi medialnych.

4

Umie zastosować elementarną wiedzę o wybranych dziedzinach i dziełach sztuki; posiada wiedzę o prawach autorskich i pozyskuje informację medialne.

3

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i podaje przykłady z zakresu wybranych dziedzin sztuki, dzieł i zabytków; stara się stosować do poznanej wiedzy o prawach autorskich.

2

Ma trudności z podaniem przykładów dzieł sztuki; niechętnie korzysta z narzędzi medialnych; nie stosuje wiedzy o prawach autorskich.

1

Nie potrafi rozpoznać żadnych dzieł sztuki i zabytków w obrębie najbliższego środowiska; nie wykorzystuje narzędzi medialnych i wiedzy o prawach autorskich.

EDUKACJA PLASTYCZNA

 

W zakresie ekspresji przez sztukę

6

Podejmuje działania plastyczne w obrębie kompozycji płaskich i przestrzennych; realizuje proste projekty służące upowszechnianiu kultury poprzez stosowanie określonych narzędzi i wytworów przekazów medialnych.

5

Stosuje różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura) oraz określone materiały i techniki plastyczne; tworzy prace służące kształtowaniu własnego wizerunku i otocznia.

4

Posługuje się środkami wyrazu plastycznego; poprawnie dobiera materiały i techniki plastyczne.

3

Wykonuje prace plastyczne według podanego wzoru; nie zawsze  trafnie wykorzystuje środki wyrazu plastycznego.

2

Niechętnie podejmuje działalność plastyczną; Nie potrafi zastosować  środków wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura).

1

Wykazuje niechęć do wykonywania prac plastycznych z elementarnym wykorzystaniem środków i technik plastycznych.

W zakresie recepcji sztuki

6

Potrafi odróżnić takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, przekazy medialne; zna wybrane dzieła europejskiego dziedzictwa kultury.

5

Rozpoznaje wytwory sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, opisuje ich cechy; posługuje się terminami właściwymi dla poszczególnych dziedzin działalności twórczej człowieka.

4

Z pomocą nauczyciela nazywa różne dziedziny działalności twórczej człowieka; wyróżnia cechy charakterystyczne wybranego działa sztuki.

3

Z pomocą nauczyciela wskazuje przykłady dzieł sztuki; nie potrafi wskazać różnic między wybranymi dziedzinami działalności twórczej człowieka.

2

Ma trudności ze wskazaniem i opisaniem podanych przykładów architektury, sztuki plastycznej, filmu, przekazu medialnego.

1

Nie potrafi wskazać i opisać wybranych dziedzin sztuki.

EDUKACJA SPOŁECZNA

W zakresie odróżniania dobra od zła w kontaktach
z  rówieśnikami i dorosłymi

6

Jest sprawiedliwy i prawdomówny; zawsze pomaga potrzebującym i żyje według zasady bycia dobrym kolegą i z tej perspektywy ocenia bohaterów baśni; nigdy nie przywłaszcza sobie cudzych rzeczy, a pożyczone oddaje niezniszczone; współpracuje z innymi; przeciwstawia się kłamstwu i obmowie; w stosunku do rówieśników i osób dorosłych zawsze stosuje zwroty grzecznościowe; zna prawa i obowiązki ucznia i respektuje je; potrafi powiadomić dorosłych o zaistniałym niebezpieczeństwie, potrafi wykorzystać numery telefonów alarmowych.

5

Rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą , jest uczynny i uprzejmy wobec innych; zdaje sobie sprawę
z tego, jak ważna jest prawdomówność; stara się przeciwdziałać kłamstwu i obmowie; zawsze pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy
i nie niszczy ich; zna prawa i obowiązki ucznia i zwykle respektuje je. Zna zagrożenia ze strony ludzi i potrafi powiadomić dorosłych
o niebezpieczeństwie.

4

Stara się być prawdomówny, uczciwy i koleżeński, a także pomagać potrzebującym; wie, że pożyczonych rzeczy nie wolno niszczyć
i należy je oddać; zna prawa i obowiązki ucznia i przeważnie respektuje je; zna numery telefonów alarmowych.

3

Rzadko odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega reguł obowiązujących w kontaktach międzyludzkich; zdarza się, że niegrzecznie zwraca się do innych; nie pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy lub oddaje je,
ale zniszczone; zna prawa i obowiązki ucznia, ale czasem nie respektuje ich; nie zawsze pamięta numery telefonów alarmowych.

2

Jest konfliktowy; nie przestrzega reguł prawdomówności; nie szanuje cudzej własności; nie stosuje zwrotów grzecznościowych  lub używa wulgaryzmów; ma kłopot z oddawaniem pożyczonych rzeczy; zna  prawa i obowiązki ucznia, ale często nie respektuje ich; nie zawsze pamięta numery telefonów alarmowych,

1

Ma problemy  w zakresie współdziałania z innymi; nie przestrzega przyjętych norm etycznych; potrafi zniszczyć pożyczoną rzecz; nie zna numerów telefonów alarmowych; nie przestrzega zasad właściwego zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników.

W zakresie kształtowania poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej

6

Wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i dostosowuje do niej swoje oczekiwania; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości, jej ważne obiekty; zna  tradycje zawiązane z miejscem zamieszkania; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną; zna wartość pracy w życiu człowieka i wybrane zawody.

5

Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie się z nich wywiązuje; potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie; pomaga innym i chętnie dzieli się z potrzebującymi; prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości, ważniejszych obiektów, tradycji; wie, do kogo i w jaki sposób może się zwrócić o pomoc; często uczestniczy
w wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną.

4

Zwykle identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; przeważnie wywiązuje się z podejmowanych obowiązków domowych; pomaga innym i umie dzielić się z potrzebującymi; zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania.

3

Zna obowiązki wynikające z przynależności do rodziny; zna relacje między najbliższymi; zwykle wywiązuje się z podjętych obowiązków domowych; potrafi dostosować własne oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny; zna najbliższą okolicę, najważniejsze obiekty, tradycje; docenia wartość pracy najbliższych.

2

Wie, jakie relacje są między najbliższymi; nie zawsze rzetelnie wywiązuje się z obowiązków domowych; często  nie dostosowuje własnych oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami, jednak czasami wchodzi z nimi w konflikt; nie docenia pracy innych.

1

Nie identyfikuje się z rodziną i tradycjami; rzadko wywiązuje się z obowiązków domowych; nie pomaga innym i nie dzieli się z potrzebującymi; słabo orientuje się w najbliższej okolicy, ważniejszych obiektach, tradycjach, przeważnie nie bierze udziału
w wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną i wchodzi w konflikty z sąsiadami; nie szanuje pracy innych.

W zakresie wychowania patriotycznego w poczuciu przynależności do kraju i Europy

6

Zna i wymienia niektóre zwyczaje  i obrzędy  typowe  dla polskiej tradycji i kultury, a także zwyczaje i obrzędy typowe dla wybranych krajów Europy; wie, na czym polegają różnice między ludźmi różnych narodów  i kultur; za hymn Polski i Unii Europejskiej;  rozumie
i szanuje prawo do własnej obrzędowości i tradycji; zna najważniejsze wydarzenia historyczne dotyczące własnego kraju; potrafi wymienić zasłużonych Polaków i powiedzieć, czym się zasłużyli dla ojczyzny.

5

Zna niektóre zwyczaje i obrzędy typowe dla polskiej tradycji i kultury, a także zwyczaje i obrzędy typowe dla wybranych krajów Europy; wie, że istnieją różnice między ludźmi różnych narodów i kultur; szanuje prawo do własnej obrzędowości i tradycji; zna hymn Polski i wie jak brzmi hymn Unii Europejskiej; wie, że w jego kraju są ludzie szczególnie zasłużeni dla ojczyzny, potrafi wymienić kilka nazwisk.

4

Rozpoznaje wybrane zwyczaje i obrzędy  typowe dla polskiej tradycji i kultury, a także zwyczaje i obrzędy typowe dla wybranych krajów Europy; wie, że istnieją różnice między ludźmi różnych narodów i kultur; stara się szanować prawo do własnej obrzędowości
i tradycji; potrafi rozróżnić hymn Polski od hymnu Unii Europejskiej; wie, że w jego kraju są ludzie szczególnie zasłużeni dla ojczyzny.

3

Wie, że istnieją zwyczaje i obrzędy typowe dla polskiej tradycji i kultury że oraz zwyczaje i obrzędy typowe dla wybranych krajów Europy; nie zna różnic między ludźmi różnych narodów i kultur; zwykle jest tolerancyjny wobec innej niż własna obrzędowości i tradycji; orientuje się, że istnieją ludzie szczególnie zasłużeni dla własnego kraju; zna pojedyncze wydarzenia historyczne dotyczące Polski.

2

Orientuje się ,że istnieją zwyczaje i obrzędy typowe dla polskiej tradycji i kultury, nie zna zwyczajów i obrzędów  typowych dla wybranych krajów Europy; nie zna różnic między ludźmi różnych narodów i kultur; nie potrafi wymienić znanych Polaków; nie zna żadnych wydarzeń historycznych dotyczących Polski.

1

Nie zna  istniejących zwyczajów i obrzędów  typowych dla polskiej tradycji i kultury, ani zwyczajów i obrzędów typowych dla wybranych krajów Europy;  jest nietolerancyjny wobec innej niż własna obrzędowości i tradycji; nie potrafi wymienić znanych Polaków i nie interesuje się historią Polski.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt

6

Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla wszystkich regionów Polski; opisuje życie we wszystkich ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące, w zbiornikach wodnych; wymienia i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; podaje przykłady zagrożeń ze strony roślin i zwierząt; prowadzi skomplikowane obserwacje i doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby), analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; jest inicjatorem działań  na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego; stara się zapobiegać zniszczeniom dokonywanym przez ludzi - wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas, zaśmiecanie lasów, (np. poprzez wykonywanie plakatów o tej tematyce); podaje liczne przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu przyrody nieożywionej na zdrowie człowieka, zwierząt i roślin; nazywa i wskazuje części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi; zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

5

Wymienia  zwierzęta i rośliny typowe dla  wybranych  regionów  Polski; opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące, w zbiornikach wodnych; nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt; prowadzi proste obserwacje i doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby), analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie dokonuje człowiek; zna działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; zna przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na istoty żywe; nazywa części ciała
i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi; dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4

Wymienia niektóre zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; zna różnice dotyczące warunków życia we wszystkich ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące, w zbiornikach wodnych; nazywa charakterystyczne elementy niektórych typowych krajobrazów Polski; orientuje się w wybranych zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt; prowadzi proste obserwacje
i doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby), czasem analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; zna działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; zna podstawowe przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu przyrody nieożywionej na ludzi, zwierzęta i rośliny; nazywa niektóre części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi; stara się dbać
o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

3

Rozpoznaje niektóre zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; dostrzega różnice dotyczące warunków życia
w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące, w zbiornikach wodnych; rozróżnia i nazywa typowe krajobrazy Polski, bez wymieniania ich charakterystycznych elementów; wie o kilku zagrożeniach  dla człowieka ze strony roślin czy zwierząt; próbuje prowadzić proste obserwacje i doświadczenia przyrodnicze, ale nie analizuje ich; wie, że istnieją działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; zna nieliczne przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze; nie dostrzega wpływu przyrody nieożywionej na pozostałą część przyrody; potrafi nazwać podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi; wie, jak należy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

2

Orientuje się, że w różnych regionach Polski żyją odrębne gatunki zwierząt i roślin; wie, że warunki życia w różnych ekosystemach różnią się między sobą; rozróżnia typowe krajobrazy Polski, ale nie zna ich nazw i charakterystycznych elementów; nie zdaje sobie sprawy z istniejących zagrożeń ze strony roślin i zwierząt; wie, uczestniczy w grupowym prowadzaniu obserwacji i doświadczeń przyrodniczych; zna nieliczne działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; orientuje się w nazwach części ciała ludzi i zwierząt; nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

1

Nie orientuje się, że w różnych regionach  Polski żyją odrębne gatunki zwierząt i roślin; zauważa różnice w krajobrazach Polski; nie interesuje się doświadczeniami przyrodniczymi i ich nie prowadzi; wie, że ludzie mogą chronić środowisko, w którym żyją; nazywa podstawowe części ciała ludzi i  zwierząt; nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych

6

Potrafi wymienić składniki pogody (temperatura powietrza, opady, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz nazwy przyrządów służących do ich pomiaru; prowadzi obserwację pogody w formie kalendarza pogody i rozumie prognozy pogody; opisuje
i porównuje cechy pogody i zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku i określa ich wpływ na życie ludzi i zwierząt; zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, takich jak: burze, śnieżyce, powodzie, upały i wie jak się zachować.

5

Wie, co to jest pogoda; prowadzi obserwację pogody w formie kalendarza pogody i rozumie jej prognozy; umie scharakteryzować zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku i ich wpływ na życie ludzi i zwierząt; opisuje cechy pogody i zjawiska atmosferyczne
w różnych porach roku, zna ich wpływ na życie ludzi i zwierząt; zna zagrożenia ze strony wybranych zjawisk atmosferycznych i wie jak się zachować.

4

Zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; zna zagrożenia ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody; obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; rozumie komunikaty o pogodzie i ubiera się odpowiednio do nich.

3

Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; wskazuje najczęściej występujące zagrożenia ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych i wie, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia; wymienia kolejne pory roku; nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające ze stanu pogody; obserwuje pogodę, ale nie dostrzega wszystkich jej elementów; prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; rozumie wybrane elementy komunikatów o pogodzie i ubiera się odpowiednio do nich.

2

Rozpoznaje niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; nie zawsze dostrzega zagrożenia
ze strony zjawisk atmosferycznych; czasem nie wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia; myli kolejność pór roku; podejmuje próby obserwacji pogody i prowadzenia obrazkowego kalendarza pogody; nie korzysta z komunikatów pogody.

1

Dostrzega związek danych zjawisk atmosferycznych z poszczególnymi porami roku tylko z pomocą nauczyciela; nie rozumie zagrożeń wynikających ze zjawisk atmosferycznych i zna tylko niektóre sposoby zachowania się w sytuacji zagrożenia; nie zna wszystkich pór roku; sporadycznie prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; nie zna źródeł informacji o pogodzie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Stosunki przestrzenne, klasyfikacja, figury geometryczne; liczenie i sprawności rachunkowe; pomiar, obliczenia pieniężne

6

Rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur geometrycznych; liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1 w dostępnym zakresie; potrafi zapisać cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 10000; podejmuje próby obliczania prostych wyrażeń zgodnie z kolejnością działań sugerowaną treścią zadania; dokonuje podziału przez mieszczenie i podział na materiale manipulacyjnym; umie obliczać proste przypadki sum i różnic w zakresie 10000; ilustruje formuły działań na grafach, osiach liczbowych i w tabelach, oblicza je; potrafi samodzielnie rozwiązywać, układać i przekształcać zadania jednodziałaniowe; umie zastosować w ćwiczeniach praktycznych porównywanie ilorazowe; potrafi rozwiązywać zadania złożone w kilku etapach oraz podejmuje próby rozwiązywania zadań złożonych w jednym zapisie; umie układać i przekształcać zadania tekstowe do podanych sytuacji, rysunków i formuł działań; dokonuje pomiarów odległości, ciężaru przedmiotów, wskazuje lżejsze i cięższe, porównuje ilości mierzonych płynów, wykonuje proste obliczenia; potrafi obliczać upływ czasu z użyciem jednostek: pół godziny, kwadrans; wie, do czego służą termometry i jakie są ich rodzaje, odczytuje temperaturę; zna będące w obiegu monety i banknoty o wartości 10-200 zł; umie liczyć pieniądze na zbiorach zastępczych, potrafi obliczać koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów; wie, jak obliczyć wartość otrzymanej reszty.

5

Rozpoznaje i nazywa figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt (także położone nietypowo); rysuje odcinki o podanej długości; wie, jak obliczyć obwód kwadratu, trójkąta i prostokąta; rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu; liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, liczy dziesiątkami do 100 i setkami do 1000; stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym; umie zapisać cyframi i odczytać liczby do 1000; porównuje dwie dowolne liczby w zakresie 1000 (słownie i zastosowaniem znaków:<, >, = ); umie odczytać i zapisać liczby w systemie rzymskim od I do XII; potrafi sprawnie dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 oraz sprawdzać wyniki dodawania za pomocą odejmowania; podejmuje próby obliczania sum i różnic różnymi sposobami; podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; umie sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; rozwiązuje łatwe zadania jednodziałaniowe, zadania tekstowe na porównywanie różnicowe oraz za pomocą równania z niewiadomą oznaczoną okienkiem; umie mierzyć i zapisywać wyniki pomiarów długości, szerokości i wysokości przedmiotów; potrafi dokonywać pomiarów odległości między obiektami; umie posługiwać się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr, wykonuje łatwe obliczenia dotyczące miar długości
(bez zamiany jednostek); wie, jak ważyć przedmioty, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; umie dokonać łatwych obliczeń, używając tych miar (bez zamiany jednostek); potrafi odmierzać płyny różnymi miarkami, używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; potrafi odczytywać wskazania zegarów, zna pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, umie wykonać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin; potrafi odczytać temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi); zna kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku, umie odczytać, zapisać i ułożyć chronologicznie podane daty; wie, jak wykonać proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; zna wartość nabywczą pieniędzy, rozumie pojęcie długu i konieczności jego spłaty; umie układać, rozwiązywać i przekształcać proste zadania o kupowaniu i płaceniu dziesiątkami w zakresie 100.

4

Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, klasyfikuje figury według podanej cechy; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; zapisuje liczby cyframi w zakresie 1000, liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000, porównuje liczby, stosując znaki <, >, =, ustala ciągi rosnące i malejące; biegle wyznacza i zapisuje sumy i różnice w zakresie 100 oraz oblicza proste przypadki w zakresie 1000; mnoży w zakresie 100 i sprawdza wyniki obliczeń za pomocą dzielenia; potrafi rozwiązywać, i układać łatwe zadania jednodziałaniowe; umie dokonać pomiaru, porównuje wyniki, stosuje jednostki (centymetr, metr, kilogram, dekagram, litr, godzina); zna banknoty i monety będące w obiegu; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku.

3

Rozpoznaje i nazywa figury: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt; liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak w zakresie 100, porównuje liczby, stosując znaki <, >, =; wyznacza sumy i różnice, iloczyny oraz ilorazy, manipulując obiektami; stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w samodzielnym rozwiązywaniu prostych zadań z treścią; dokonuje pomiaru, porównuje wyniki; zna banknoty i monety będące w obiegu, kolejność dni tygodnia.

2

Prezentuje bardzo niski poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki (stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe, klasyfikacja); liczy obiekty i wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby z pomocą nauczyciela także wspak w zakresie 100; stara się prawidłowo zapisać liczby cyframi; z pomocą nauczyciela potrafi policzyć dziesiątkami
w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000; wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w zakresie 100 na zbiorach zastępczych, popełnia błędy; z pomocą nauczyciela, manipulując obiektami, rozwiązuje proste zadania tekstowe; wykazuje słabą orientację w monetach i banknotach będących w obiegu oraz w zakresie dokonywania pomiaru.

1

Prezentuje bardzo wolne tempo pracy i niechęć do pokonywania trudności, mimo wielu powtórzeń i pomocy ze strony nauczyciela; popełnia liczne błędy w zakresie wszystkich czynności matematycznych, liczenia, zapisywania liczb cyframi, rachowania; ma trudności z rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych; nie potrafi dokonać pomiarów, nie orientuje się w monetach i banknotach będących
w obiegu

ZAJĘCIA OMPUTEROWE

W zakresie  obsługi komputera

6

Wykazuje szczególne zainteresowanie nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, samodzielnie uruchamia poznane programy.

5

Rozwija swoje zainteresowania wykorzystując poznane programy.

4

Umie posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi.

3

Posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu.

2

Potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą.

1

Poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego.

W zakresie poszukiwania informacji
i tworzenia własnych dokumentów:

tekstów i rysunków

6

Samodzielnie wykonuje i zapisuje w postaci dokumentu swoje prace, potrafi w pełni wykorzystać możliwości programu, w którym pracuje. Umie odtwarzać animacje i prezentacje multimedialne.

5

Samodzielnie wykonuje i zapisuje swoje prace. Potrafi kopiować i wstawiać elementy grafiki w dokumenty tekstowe. Swobodnie porusza się po stronach internetowych.

4

Potrafi  zapisać w postaci dokumentu swoje prace. Porusza się po stronach internetowych w określonym zakresie.

3

Wykonuje proste zadania za pomocą edytora grafiki Paint  i edytora tekstu Word z pomocą nauczyciela. Potrafi znaleźć wskazane przez nauczyciela strony internetowe.

2

Umie napisać wyrazy i zdania za pomocą klawiatury. Potrafi wybrać informacje z  wybranej przez nauczyciela strony.

1

Potrafi wpisać za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki. Umie dostrzec na stronie internetowej elementy aktywne.

W zakresie bezpieczeństwa pracy
z komputerem- zdrowotne
i wychowawcze ograniczenia
w korzystaniu
z  komputera

6

Zna zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju, wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera; rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego.

5

Zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

4

Zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

3

Wymienia niektóre lub wybrane zagrożenia wynikające z korzystania  z urządzeń techniki komputerowej.

2

Posiada rozeznanie w zakresie podstawowych zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń techniki komputerowej.

1

Sprawia problemy wychowawcze związane z przestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie znajomości środowiska technicznego

6

Samodzielnie potrafi rozpoznać i udzielić bogatej informacji na temat wybranych urządzeń transportowych, wytwórczych, informatycznych i elektrycznych; określa ich wartość z punktu widzenia cech użytkowych; zna sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś; zna zasady montażu obwodów elektrycznych.

5

Potrafi korzystać z podanej informacji technicznej; zna podstawowe zasady stosowania urządzeń technicznych; wymienia różne rodzaje budowli; potrafi montować modele papierowe i z tworzyw sztucznych według podanych instrukcji.

4

Potrafi rozpoznać podstawowe maszyny i urządzenia wytwórcze; posługuje się urządzeniami zgodnie z ich przeznaczeniem;  rozpoznaje różne rodzaje budowli (budynki mieszkalne, biurowe i przemysłowe) i urządzeń elektrycznych.

3

Próbuje korzystać z prostej informacji technicznej; potrafi wykorzystać wybrane urządzenia; wymienia podstawowe rodzaje budowli; rozpoznaje niektóre urządzenia wytwórcze.

2

Wykazuje małe zainteresowanie poznaniem i obsługą podstawowych urządzeń technicznych; w działaniach  konstrukcyjnych potrzebuje pomocy nauczyciela.

1

Nie wykazuje zainteresowania działalnością techniczną; ma trudności ze zrozumieniem podanej informacji technicznej.

W zakresie realizacji drogi powstawania przedmiotów

od pomysłu do wytworu

6

W podejmowaniu działań konstrukcyjnych prezentuje samodzielność organizacyjną i pomysłowość; z własnej inicjatywy gromadzi materiały i informacje dotyczące nauki i techniki; zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim miejscu pracy.

5

Samodzielnie dobiera odpowiednie narzędzia pracy i planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych w obrębie realizowanego projektu; prace konstrukcyjne wykonuje starannie i estetycznie.

4

Potrafi ciąć papier, tekturę i wybrane tworzywa sztuczne; posługuje się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem; wie, że dobra organizacja działania technicznego wymaga pracy indywidualnej i współpracy zespołowej.

3

Próbuje przedstawić własny pomysł na realizację zadań; stara się dobrać materiały i narzędzia; w miarę możliwości wykorzystuje gotowe zestawy do realizacji własnego projektu.

2

Wykazuje małe zainteresowanie podejmowaniem działań konstrukcyjnych; często oczekuje pomocy nauczyciela; nie zawsze potrafi utrzymać porządek w swoim miejscu pracy.

1

Niechętnie podejmuje prace konstrukcyjne, w zasadzie ich nie kończy; przy organizacji warsztatu pracy, utrzymaniu go w porządku potrzebuje pomocy nauczyciela; ma problemy w realizacji podstawowego zadania technicznego.

W zakresie dbałości
o bezpieczeństwo własne
i innych

6

Zawsze pamięta o bezpieczeństwie w trakcie posługiwania się narzędziami i urządzeniami; zachowuje zasady i przestrzega instrukcji obsługi przy stosowaniu urządzeń technicznych; odpowiedzialnie i bezpiecznie korzysta ze środków komunikacji; wie, jak należy zachować się w sytuacji wypadku.

5

Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; przestrzega przepisy ruchu drogowego; stosuje dodatkowe zabezpieczenia (odblaski); wie, jak należy się zachować w sytuacji wypadku.

4

Nie zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i innych; zna numery telefonów alarmowych; rozumie potrzebę znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

3

Zapomina o przestrzeganiu przepisów drogowych oraz o stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń; potrafi zachować się w środkach komunikacji miejskiej.

2

Nie orientuje się jak zachować się w sytuacji wypadku; zapomina numery telefonów alarmowych; nie przestrzega instrukcji  przy stosowaniu urządzeń technicznych.

1

Niechętnie wykonuje prace techniczne lub ich nie kończy; potrzebuje stałej pomocy nauczyciela przy wyborze materiałów i organizacji kolejnych etapów pracy.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA

ZDROWOTNA

W zakresie sprawności fizycznej i treningu zdrowotnego

6

Aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego; wykazuje dużą sprawność w opanowaniu wybranych umiejętności; chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach zespołowych.

5

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami; aktywnie bierze udział w zabawach zespołowych
i grach sportowych.

4

W miarę swoich możliwości stara się opanować umiejętności chwytania piłki, rzuty do celu, toczenie, kozłowanie, skoki na skakance; próbuje wykonać ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem, na przyrządzie.

3

Wymaga zachęty i pomocy nauczyciela w celu opanowania podstawowych umiejętności w zakresie wychowanie fizycznego; nie zawsze zgodnie współpracuje z innymi; często nie potrafi wykonać prostych zadań gimnastycznych.

2

Sporadycznie uczestniczy w zajęciach i grach sportowych; niechętnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas zajęć; zadania gimnastyczne sprawiają mu dużą trudność.

1

Nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; nie stosuje się do przyjętych reguł podczas zajęć; nie potrafi wykonać prostych zadań gimnastycznych.

W zakresie sportów całego życia i wypoczynku

6

Jest bardzo sprawny fizycznie; uczestniczy w zawodach sportowych; respektuje reguły fair-play; osiąga sukcesy w mini grach sportowych i terenowych; wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

5

Przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas zajęć ruchowych i gier zespołowych. Chętnie bierze udział we wszystkich formach aktywności fizycznej.

4

W miarę możliwości bierze udział w zajęciach ruchowych i grach zespołowych; potrafi wykonać niektóre rodzaje skoków na skakance; próbuje wykonać ćwiczenia równoważne.

3

Orientuje się w prostych grach zespołowych i mini grach terenowych; wymaga zachęty do udziału w zajęciach ruchowych; nie zawsze respektuje reguły, często nie chce podporządkować się decyzjom sędziego.

2

Bardzo rzadko bierze udział w zajęciach i grach sportowych; nie dba o dobrą współpracę z ćwiczącymi.

1

Nie ma opanowanych umiejętności chwytu, rzutu, toczenia i kozłowania piłki; nie potrafi pokonać prostego toru przeszkód; nie współpracuje ze współćwiczącym i zespołem.

w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej.

6

Dba o higienę osobistą. Ma obszerną wiedzę na temat ochrony zdrowia(aktywność fizyczna, właściwe odżywanie); rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

5

Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do gier i zabaw ruchowych; rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i pomaga im; wie do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia zdrowia  lub życia.

4

Dba o prawidłową postawę przy siedzeniu, zna zagrożenia wynikające z nieposzanowania zdrowia; rozumie znaczenie właściwego odżywiania i sprawności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

3

Orientuje się w sytuacji choroby i obecności dzieci niepełnosprawnych; nie zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

2

Rzadko wykazuje zainteresowanie dbałością o zdrowie i higienę osobistą; posiada elementarną  wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia; nie zawsze wybiera bezpieczne miejsce do gier i zabaw ruchowych.

1

Nie stosuje się do przyjętych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier ruchowych; nie wykazuje zainteresowania dbałością
o wygląd, odżywianie i zdrowie.

 

 


IEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO – SPOŁECZNE

SYGNALIZATOR ZACHOWAŃ

Symbol

Poziom osiągnięć

Wymagania

Z

(kolor zielony)

Uczeń przestrzega wszystkich ustalonych zasad regulaminu, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

P

(kolor pomarańczowy)

Czasami uczniowi nie udaje się przestrzegać wszystkich zasad, regulaminu zgodnie z przyjętymi kryteriami.

S

(STOP – kolor czerwony)

Uczeń często nie zachowuje się zgodnie z regulaminem, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

REGULAMIN

 

Każdy uczeń zachowuje się w sposób kulturalny i bezpieczny w klasie, w szkole i poza nią:

 1. Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, systematycznie odrabia prace domowe.
 2. Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły i kolegów.
 3. Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, kłótliwość, agresja.
 4. Umie współpracować z kolegami w zespole.
 5. Udziela pomocy kolegom.

 

 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III

 


 

 

 


 1. I. Kultura osobista:

Uczeń:

 1. Dba o piękno mowy ojczystej
 2. Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek.
 3. Umie oceniać swoje postępowanie.
 4. Wykonuje polecenia nauczycieli.
 5. Zachowuje się kulturalnie.
 6. Dba o własne zdrowie.
 7. Dba o ład i porządek w szkole, klasie, a swoje miejsce nauki pozostawia w należytym porządku.
 8. Szanuje sprzęt szkolny, cudzą własność.
 9. Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.

10.  Jest prawdomówny, przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.

11.  Dba o czysty i schludny wygląd, higienę osobistą i własne zdrowie.

 

 

 

 1. II. Zaangażowanie:

Uczeń:

 1. Honoruje obrzędowość i obyczaje panujące w szkole.
 2. Jest pracowity, ambitny, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.

3.Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych w klasie, w szkole, w środowisku, jest inicjatorem akcji społecznych.

 

 1. III. Kontakty z rówieśnikami:

Uczeń:

1. Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty i nieporozumienia koleżeńskie.

2.Stara się pomagać słabszemu koledze w nauce.

 1. Pielęgnuje przyjaźnie.
 2. Zgodnie współpracuje w grupie.

 

IV. Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

1.Na bieżąco przygotowuje się do wszystkich zajęć, prace domowe wykonuje systematycznie i starannie.

2.Aktywnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, praktycznych i zawodach sportowych (na miarę swoich możliwości).

3.Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych, utrzymuje je w należytym stanie.

Wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.

  

 


 1. I. KULTURA OSOBISTA:

Uczeń:

 

 1. Dba o piękno mowy ojczystej.
 2. Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek.
 1. Zazwyczaj wykonuje polecenia nauczyciela.
 2. Na ogół  zachowuje się kulturalnie.
 3. Cieszy się dobrą opinią w szkole i poza nią.
 4. Dba o porządek w klasie i w szkole.
 5. Szanuje sprzęt szkolny, cudzą własność.
 6. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność.
 1. Dba o schludny wygląd, higienę osobistą i własne zdrowie.

 

 

 

 

II. Zaangażowanie

Uczeń:

 

1.Honoruje obrzędowość i obyczaje panujące w szkole.

2.Uczestniczy w pracach społecznych w klasie i w szkole.

3.Z powierzonych funkcji wywiązuje się dość dobrze.

III.Kontakty z rówieśnikami

Uczeń:

 

 1. Czasami pomoże słabszym kolegom w nauce.
 2. Dość zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 3. Nie doprowadza do konfliktów i nieporozumień koleżeńskich, często je łagodzi

 

 1. IV. Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

1.Jest pracowity, sumienny.

2.Jest przygotowany do lekcji, ma odrobioną pracę domową.

3.Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, praktycznych i zawodach sportowych (na miarę swoich możliwości).

4.Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych

  

 


 1. I. Kultura osobista:

Uczeń:

 1. W stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów nie jest kulturalny.
 1. Czasami używa niecenzuralnego słownictwa.
 2. Kłamie, nie przyznaje się do popełnionego czynu, błędu.
 3. W czasie przerw zachowuje się zbyt krzykliwie i agresywnie.
 4. Zaśmieca klasę, szkołę; zostawia po sobie bałagan.
 5. Niszczy sprzęt szkolny, cudzą własność.
 6. Nie pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy.

 1. II. Zaangażowanie:

Uczeń:

 1. Nie wykonuje poleceń nauczycieli.
 1. Niechętnie uczestniczy w pracach społecznych w klasie i w szkole.

 

 1. III. Kontakty z rówieśnikami:

Uczeń:

 

1. Bywa konfliktowy,

2. Wykazuje brak tolerancji wobec innych dzieci

3.Nie współpracuje w grupie

 

 

 

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń:

 

 1. Wykorzystuje swoje zdolności w niewielkim stopniu.

2.Zdarza się, ze jest nieprzygotowany do lekcji, często nie  odrabia zadań domowych.

3.Czasami zapomina zeszytów i przyborów szkolnych, nie dba o ich estetyczny wygląd.

 

Opracował zespół WSO _- nauczanie zintegrowane:

Danuta Kobiela

Bożena Potrykus

Małgorzata Szadkowska